header bg

Nadzór starosty nad organizacjami pozarządowymi

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Organizacje pozarządowe są niezwykle ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie prowadzą działalność w niezwykle szerokim zakresie. W związku z tym ich działalność powinna być w pewien sposób kontrolowana przez organy administracji państwowej. W nadzorze administracji nad trzecim sektorem kluczową rolę pełni starosta powiatu, a w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent.

Starosta powiatu ma możliwość przeprowadzenia czynności kontroli działalności organizacji pozarządowej (stowarzyszeń, fundacji) w zakresie zgodności jej działalności w stosunku do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodnie z postanowieniami prawa wewnętrznego organizacji. Prawem powszechnie obowiązującym są Konstytucja, ustawy, akty prawne w mocy ustawy, rozporządzenia. Prawem wewnętrznym organizacji jest statut.

W powyższym zakresie starosta powiatowy może podjąć czynności kontrolne w zakresie: nazwy organizacji, obszaru działania organizacji, celów organizacji, sposobów realizacji założonych celów, sposobów nabywania i utraty członkostwa, praw i obowiązków członków, wyboru i kompetencji władz, reprezentacji organizacji, zaciągania zobowiązań finansowych na organizacje, sposobu pozyskiwania majątku, wewnętrznych zasad oraz statutu.

Ponadto stowarzyszenia oraz są zobowiązane do składania ze swojej inicjatywy co rocznych sprawozdań ze swojej działalności. 


Zachęcamy do zapoznania się z ruszą poradników z serii:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także