header bg

Zakres corocznego sprawozdania fundacji

Udostępnij
icon
icon
3 minut

W poniższym tekście odpowiem na pojawiające się pytania, dotyczące treści corocznego sprawozdania, które fundacja jest zobowiązana do przesyłania odpowiedniemu Ministrowi.

Podstawa prawną dla obowiązku sprawozdawczego fundacji jest art. 12 ust. 2 Ustawy o Fundacjach. Wzór obowiązującego sprawozdania jest publikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie obowiązuje formularz zaproponowany w rozporządzeniu z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje. 

Według przepisów owe sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Zarząd fundacji każdorazowo składa sprawozdanie za rok ubiegły. Ogólnie sprawozdanie z działalności fundacji za dany rok kalendarzowy powinno zostać złożone do końca następnego roku kalendarzowego. Jednak co do zasady ministerstwa żądają przesłania sprawozdań w terminie krótszym – zazwyczaj na koniec pierwszego kwartału.

Coroczne sprawozdanie fundacji składa się z dziewięciu części. Są to:

 1. nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych fundacji;
 2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych;
 3. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. odpisy uchwał zarządu fundacji;
 5. informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, jeżeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;
 6. informacje o wysokości kwot przeznaczonych na:

realizację celów statutowych fundacji,

wydatki administracyjne,

działalność gospodarczą,

inne wydatki;

7. dane o:

 • liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
 • łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację 
 • z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
 • wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
 • wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
 • udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
 • kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
 • wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
 • nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
 • nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł,
 • wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Źródło: Ustawa o fundacjach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2167

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także