header bg

Rola Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Podstawowym organem publicznym utworzonym w celu rozwoju trzeciego sektora w Polsce jest Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Do zadań Komitetu należy koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z trzecim sektorem, przygotowanie i konsultowanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z trzecim sektora. W skład Komitetu wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, a także członkowie, wśród których znajdują się Sektorze Stanu oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Przewodniczący Komitetu jest zobowiązany do przedkładania sprawozdań ze swojej działalności przed Radą Ministrów w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Nadzór nad organizacjami pożytku publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego pełnią Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego, wojewodowie, a także Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Warto także dodać, że Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o skontrolowanie organizacji przez inne organy administracji publicznej. Zgodnie z artykułem a ustawy o pożytku publicznym, w organizacji pożytku publicznego nie można równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli (realizowanej przez podmioty nadzorcze). Standardowy czas kontroli powinien trwać do 24 dni roboczych. Za sprawą pisemnego uzasadnienia może być on przedłużony o kolejne 7 dni roboczych.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także