header bg

Nadzór sądowy nad organizacjami

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Jak już powyżej zostało zaznaczone, nadzór nad organizacjami pełnią sądy oraz władze administracji publicznej. Nadzór sądowy nad organizacją pozarządową odbywa się od samego początku istnienia organizacji, co wiąże się z badaniem przez sąd rejestrowy wniosku o wpis podmiotu społecznego do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisowi podlegają stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, a także inne organizacje społeczne i zawodowe. W trakcie badania wniosku o wpis do rejestru, sąd sprawdza przez pryzmat zgodności z prawem dokumenty dołączone do wniosku. Na tym etapie sąd sprawdza czy dane osobowe członków założycieli organizacji, a także członków organów organizacji są prawdziwe. 

W sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do legalności wniosku o wpis do rejestru, sąd może odmówić wpisu, a także wszcząć postępowanie przymuszające. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru lub inne obowiązkowe dokumenty (wynikające przykładowo ze zmiany składu zarządu organizacji) nie zostaną złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy może wezwać organizację do uzupełnienia dokumentów w dodatkowym, siedmiodniowym terminie, pod rygorem zastosowania grzywny (do 10 000,00 zł). W sytuacji, gdy postępowanie przymuszające nie przyniesie pożądanych skutków sąd rejestrowy ma prawo do wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestr Sądowego bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego. Niniejsze postępowanie polega na badaniu działalności organizacji. Jeżeli okaże się, że organizacja nie prowadzi działalności, a przy tym nie posiada majątku, to sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu i zarządza jego wykreślenie     z Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejnym elementem nadzoru sądowego nad organizacją jest możliwość ustanowienia kuratora. 

Takie postępowanie ma miejsce w sytuacji, gdy organizacja nie wywiązuje się z obowiązków rejestracyjnych. Zadaniem kuratora jest jak najszybsze przeprowadzenie czynności dotyczących powołania władzy organizacji, a także uzupełnienia braków wynikających z niewywiązywania się z obowiązków rejestrowych. W sytuacji, gdy działalność kuratora sądowego nie przyniesie pożądanych skutków, w przeciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia kurateli ma miejsce otwarcie postepowania likwidacyjnego. 

Nadzór nad organizacjami jest realizowany także przez administracje publiczną. Nadzór pełnią: starosta powiatowy, minister właściwy ze względu na typ działalności organizacji, a w przypadku zrzeszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego także wojewoda i Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także