header bg

Nadzór ministra nad organizacjami pozarządowymi

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Jednym z organów administracji państwowej sprawujących nadzór nad działalnością fundacji jest minister wskazany w statucie fundacji. O którego ministra chodzi? I w jakim zakresie ma miejsce wspomniany nadzór? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Zgodnie z Ustawą o Fundacjach nadzór nad działalnością fundacji sprawuje minister wskazany przez samych fundatorów bezpośrednio w statucie nowo powstałej organizacji. Warto dodać, że fundatorzy wybierając ministra odpowiedzialnego za nadzór nad swoją organizacją powinni wziąć pod uwagę profil swojej planowanej działalności, a także profile poszczególnych resortów składających się na administracje publiczną państwa polskiego. Jeżeli zauważamy zbieżność pomiędzy główną działalnością naszej fundacji, a zakresem obowiązków resortu, to wiemy – jako fundatorzy – które Ministerstwo wybrać.

Jeżeli fundatorzy będą mieli problem na etapie tworzenia fundacji ze wskazaniem odpowiedniego ministra, to właściwy resort zostanie wyznaczony przez sąd i następnie umieszczony w rejestrze fundacji.

Zakres kontroli Ministra wobec organizacji dotyczy działalności fundacji – czy następuje ona zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem wewnętrznym (Statutem), a także, czy aktywności podejmowane przez fundacje są zgodne z celem, dla którego organizacja została powołana. W ramach działalności kontrolnej Minister ma możliwość badania sprawozdań przesyłanych rokrocznie przez organizacje do ministra oraz żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień. W przypadku zauważenia błędów w działalności fundacji, ministerstwo ma kompetencje do wyznaczenia terminu na uzupełnienie uchybień, żądania dokonania zmiany składu zarządu fundacji, a także wystąpienie do sądu o zastosowanie kolejnych środków zaradczych, wśród których występują zawieszenie zarządu oraz wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Źródło: Ustawa o fundacjach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2167

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także