header bg

Jakie obowiązki ma likwidator stowarzyszenia?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Kluczową postacią w procesie likwidacji stowarzyszenia jest likwidator. Podobnie, jak w przypadku procesu likwidacji fundacji, przy stowarzyszeniach także likwidator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie organizacji od momentu podjęcia uchwały o likwidacji stowarzyszenia do momentu wykreślenia z rejestru KRS.

Pierwszą czynnością, którą powinien podjąć likwidator jest przeanalizowanie statutu stowarzyszenia w kontekście postępowania likwidacyjnego. Czasem zapis statutu normuje na jakiego rodzaju cele, ma być przeznaczony majątek zlikwidowanej organizacji. Statut określa także przebieg procesowania uchwały likwidującej stowarzyszenia. 

Drugą czynnością, którą likwidator powinien podjąć zgłoszenie informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia do sądu na formularzach: KRS-Z61, KRS-ZR oraz KRS-ZK, wraz z załączonymi trzema uchwałami: o likwidacji fundacji, o wyborze likwidatora, o przeznaczeniu majątku organizacji.

W trzecim etapie likwidator jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego. Sprawozdanie składa się z tych samych części, z jakich składają się standardowe sprawozdania finansowe.

W czwartym etapie likwidator informuje opinie publiczną o postepowaniu likwidacyjnym fundacji. Tradycyjnie ogłoszenie następowało w formie notki prasowej publikowanej w lokalnej prasie, a także ogłoszeń ściennych wieszanych w lokalnych urzędach. Dzisiaj coraz popularniejszą formą jest zamieszczenie informacji o likwidacji na stronie internetowej fundacji oraz na mediach społecznościowych.

W piątym etapie likwidator przekazuje majątek stowarzyszenia na rzeczy wybranego podmiotu. W tym zakresie likwidator jest ograniczony treścią uchwały o przekazaniu majątku stowarzyszenia. Warto porównać treść uchwały o przekazaniu majątku fundacji z postanowieniami statutowymi dotyczącymi niniejszej materii.

W szóstym etapie likwidator sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.

W siódmym etapie likwidator jest odpowiedzialny za przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z likwidacji (w tym finansowe). Organ zarządczy może przyjąć uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

W ósmym etapie likwidator składa skompletowany wniosek o wykreślenie stowarzyszenia do wydziału KRS miejscowego sądu.

Źródła: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2261.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także