header bg

Jakie obowiązki ma likwidator fundacji?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Kluczową postacią w procesie likwidacji fundacji jest likwidator. Likwidator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie organizacji od momentu podjęcia uchwały o likwidacji fundacji do momentu wykreślenia z rejestru KRS. Likwidatorem zarówno może być jedna, wyznaczona przez organ zarządczy fundacji osoba, jak i komitet likwidacyjny, w skład, którego wchodzi większa ilość osób.

Pierwszą czynnością, którą powinien podjąć likwidator jest przeanalizowanie statutu fundacji w kontekście postępowania likwidacyjnego. Czasem fundator lub komitet fundatorów decydują na jakiego rodzaju cele, a nawet konkretne organizacje ma być przeznaczony majątek zlikwidowanej organizacji. Statut określa także przebieg procesowania uchwały likwidującej fundację. 

Drugą czynnością, którą likwidator powinien podjąć zgłoszenie informacji o rozwiązaniu fundacji do sądu na formularzach: KRS-Z61, KRS-ZR oraz KRS-ZK, wraz z załączonymi trzema uchwałami: o likwidacji fundacji, o wyborze likwidatora, o przeznaczeniu majątku organizacji.

W trzecim etapie likwidator jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego. Sprawozdanie składa się z tych samych części, z jakich składają się standardowe sprawozdania finansowe.

W czwartym etapie likwidator informuje opinie publiczną o postepowaniu likwidacyjnym fundacji. Tradycyjnie ogłoszenie następowało w formie notki prasowej publikowanej w lokalnej prasie, a także ogłoszeń ściennych wieszanych w lokalnych urzędach. Dzisiaj coraz popularniejszą formą jest zamieszczenie informacji o likwidacji na stronie internetowej fundacji oraz na mediach społecznościowych.

W piątym etapie likwidator przekazuje majątek fundacji na rzeczy wybranego podmiotu. W tym zakresie likwidator jest ograniczony treścią uchwały o przekazaniu majątku fundacji. Warto porównać treść uchwały o przekazaniu majątku fundacji z postanowieniami statutowymi dotyczącymi niniejszej materii.

W szóstym etapie likwidator sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.

W siódmym etapie likwidator jest odpowiedzialny za przedstawienie organowi zarządczemu organizacji sprawozdania z likwidacji (w tym finansowe). Organ zarządczy może przyjąć uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

W ósmym etapie likwidator składa skompletowany wniosek o wykreślenie fundacji do wydziału KRS miejscowego sądu.

Źródło: Ustawa o fundacjach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2167

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także