Felieton

Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz. III

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W poprzednich wpisach dotyczących zrzeszeń polskich organizacji, na terenie kraju funkcjonują liczne podmioty, które nie kwalifikują się do kategorii federacji wojewódzkich. Mimo, iż wszystkie federacje łączą podobne cele – rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie instytucjonalne zrzeszonych podmiotów, pełnienie funkcji reprezentacyjnych w trzecim sektorze, wpływ na kształtowanie obowiązującej w sektorze pozarządowym legislacji – sposób realizacji tych celów w zależności od organizacji przybiera bardzo różny charakter.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) nieformalnie powstała w roku 1997 podczas konferencji w Jachrance, by następnie sformalizować się w listopadzie 1999. Obecnie zrzesza aż dziewięć federacji wojewódzkich, w tym: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP), Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych (ZaFOS), Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych WRK, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych (KAFOS), Krakowskie Forum Organizacji Społecznych (KraFOS), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (FOSa), Federacja MAZOWIA, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz trzy związki ogólnopolskie: 

Chrześcijańską Służbę Charytatywna, Federację Polskich Banków Żywności, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA. Ponieważ WRZOS pełni role zrzeszenia zrzeszeń, jest w stanie na bardzo wielu poziomach nieść wsparcie dla swoich członków.

W skład organu zarządczego Wspólnoty wchodzą: Cezary Miżejewski na stanowisku prezesa, Justyna K. Ochędzan oraz Bartłomiej Głuszak jako wiceprezesi oraz Agnieszka Krawczyk-Balon, Grażyna Nartowska-Kijok, Waldemar Weihs i Wojciech Dec jako członkowie zarządu. W skład organu kontrolnego, tj. Komisji Rewizyjnej wchodzą: Maria Wawer, Romuland Malinowski, Kazimierz Słobodzian.

Działalność Wspólnoty związana jest ze zwalczaniem aktualnych problemów społecznych, poprzez prowadzenie Sekretariatu Polskiego Komitetu EAPN (The European Anti-Poverty Network). EAPN Polska to organizacja parasolowa, która zrzesza trzydzieści dwie organizacje pozarządowe. Podejmowane przez nie inicjatywy mają na celu złagodzenie, zmniejszenie skali a finalnie zażegnanie problemu jakim jest ubóstwo. W ramach EAPN tworzone są kampanie społeczne, raporty, konferencje naukowe – wszystko po to, y zwiększyć świadomość społeczną na temat ubóstwa i pokazać, iż jest to problem wszechobecny również na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowszym opracowaniem polskiego oddziału EAPN jest publikacja „Wielowymiarowe Ubóstwo senioralne”, która obejmuje temat ubóstwa nie tylko pod względem ekonomiczno-materialnym, ale również psycho-emocjonalnym. EAPN Polska zajmuje się również monitorowaniem kierunków ubóstwa poprzez tworzenie raportów Poverty Watch.

W ramach projektów realizowanych przez WRZOS należy wymienić także projekt „SOS – Silne Organizacje Pozarządowe” finansowany z środków przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Jak podano na stronie Wspólnoty, w projekcie realizowana będzie „diagnoza potrzeb organizacji członkowskich i stworzenie bazy eksperckiej dla organizacji, szkolenia w ramach Szkoły Menedżerów Organizacji Socjalnych, monitoring polskiej i europejskiej polityki społecznej, seminaria nt. bieżących problemów polityki społecznej czy opracowanie strategii rozwoju WRZOS”143. Ponadto WRZOS publikuje na swojej stronie internetowej raporty z monitoringu polityki społecznej, w których informuje czytelników o aktualnych zmianach zachodzących w legislacji trzeciego sektora oraz o jego potencjalnych kierunkach rozwoju. Wspólnota WRZOS niejednokrotnie zabierała swój głos w debacie publicznej na temat stanowienia prawa sektora pozarządowego. Z tego też powodu podjęła się współpracy nad projektem „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, którego założeniem jest zbudowanie zaplecza eksperckiego poprzez wyszkolenie aż 240 przedstawicieli organizacji poza-rządowych. Szkolenia dotyczyć mają prawa gospodarczego i prawa pracy, ekonomii, przedsiębiorczości, finansów. Sam projekt zaplanowany został na okres od początku marca 2020 do końca lutego 2022.


Pierwsza i druga część o zrzeszenia organizacji w Polsce: Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz. I & Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz. II


źródła:

  • 141 Federacja Horyzont,

    https://www.federacjahoryzont.pl,

    [dostęp: 21.08.2021 r.].
  • 142 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

    http://ofop.pl/o-nas/,

    [dostęp: 21.08.2021 r.].

Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Podsumowanie działalności RDPP i RDzMP za rok 2022

Aktualności

Q&A: RODO w NGO | Webinar