Felieton

Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz. II

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Dobrym przykładem zrzeszania się organizacji są federacje wojewódzkie, należące do podtypu terytorialnych. Do takich federacji co do zasady należą podmioty, których siedziby znajdują się na terenie tego samego województwa. Warto nadmienić, iż nie są to podmioty powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego, lecz przez niezależne organizacje pozarządowe. Celem takich zrzeszeń na poziomie wojewódzkim jest nie tylko dążenie do swobodnego dialogu, opracowania wspólnej strategii rozwijania społeczeństwa obywatelskiego czy wymiany dobrych praktyk, lecz również wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Kilka federacji tego typu należy do Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS – są to federacje z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego (lecz o nich więcej będzie w kolejnej części analizy). Pozostałe z nich funkcjonują samodzielnie. Działalność federacji wojewódzkich, jak zresztą wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce, jest bardzo zróżnicowana. Również w tej kategorii znajdziemy duże, sprofesjonalizowane podmioty, niektóre bardzo aktywnie uczestniczące w życiu trzeciego sektora. Inne z kolei, mniejsze, młodsze bądź gorzej zarządzane podmioty są niemal niewidoczne.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, obecnie zrzesza trzydzieści pięć organizacji, które wspólnie budują silne zaplecze pozarządowe w regionie. Działają dzięki zaangażowaniu zrzeszonych społeczników, organizując spotkania cykliczne i szkolenia. Oprócz korzystania z dostępnego kapitału ludzkiego, działalność swą opierają o fundusze pozyskane z dotacji. Jeżeli chodzi o tematykę podejmowanych inicjatyw, skupia się ona na monitorowaniu legislacji trzeciego sektora oraz profesjonalizacji jego podmiotów. Federacja organizuje Szkołę Stanowienia Prawa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w której naucza młodych społeczników w jaki sposób mogą włączyć się w proces stanowienia prawa. Uczestnicy minionych edycji Szkoły stworzyli Forum Dobrego Prawa, w którym dzielą się zdobytą wiedzą ekspercką. Odnośnie wsparcia profesjonalizacji sektora pozarządowego, Federacja raz na dwa lata przyznaje certyfikat „Organizacja sprawdzona” mający wyróżnić na tle innych, organizacje w sposób profesjonalny i transparentny.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, zarejestrowana 10 czerwca 2015 roku, zrzesza sześćdziesiąt sześć członków. Federacja prowadziła projekty zakładające organizację szkoleń z zakresu zwiększania kompetencji społecznych i aktywizacji członków organizacji, fundraisingu, zdobywania środków i ich gromadzenia w sensie ogólnym, a także seminariów, w ramach których podejmowane były tematy związane z istotą zrzeszania się organizacji. Ponadto Podlaska Federacja tworzyła projekty mające zintegrować oraz zaktywizować zawodowo osoby niepracujące, a zagrożone ubóstwem. Ważnym elementem działalności Federacji również z zakresu aktywizacji społecznej, są projekty związane z wsparciem seniorów. Przy Federacji funkcjonuje nawet Rada Seniorów, której zadaniem jest przeprowadzanie diagnozy potrzeb starszych osób i podejmowanie kroków w stronę ich zaspokojenia.

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, jak podano na jej stronie internetowej „pełni rolę instytucji parasolowej i reprezentuje interesy lokalnych NGOsów w dialogu z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi oraz przedstawicielami biznesu”141. Federacja powstała na łamach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy” realizowanego na przełomie 2014 i 2015 roku. Jej celem nadrzędnym, podobnie jak w przypadku federacji opisanych powyżej jest chęć wzajemnego wsparcia i dążenia do zrównoważonego rozwoju sektora społecznego. Działalność „Horyzontu” można określić jako dośrodkową, bowiem w dużej mierze kieruje swoje zainteresowanie na szeroko pojęte wsparcie organizacji członkowskich. Organizuje szkolenia, prowadzi usługi doradcze, a także jest w trakcie realizacji projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”.

Opolska Federacja Organizacji Pozarządowych „Razem” zrzesza szesnaście organizacji i działa na podobnej zasadzie co Federacja Świętokrzyska. Jednakże na swojej stronie nie chwali się podejmowanymi inicjatywami, a raczej promuje działalność zrzeszonych podmiotów. W zakładce „O nas”142 piszą o funkcji reprezentatywnej Federacji – reprezentacja przed samorządami terytorialnymi, lokalną administracją publiczną jak również poza granicami województwa.


Pierwsza oraz trzecia część o zrzeszeniach organizacji w Polsce: Jak zrzeszają się polskie organizacje? cz.I & Jak zrzeszają się polskie organizacje cz. III


źródła: 

  • 141 Federacja Horyzont,

    https://www.federacjahoryzont.pl,

    [dostęp: 21.08.2021 r.].
  • 142 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

    http://ofop.pl/o-nas/,

    [dostęp: 21.08.2021 r.].

Powyższy tekst opublikowany został we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

Aktualności

70 gmin z całej Polski w programie dofinansowania

Aktualności

Uniknij słonej kary za nieprzestrzeganie RODO!