header bg

Jak zlikwidować klub sportowy?

Udostępnij
icon
icon
3 minut

Jedną z najpopularniejszych branż, w której aktywnie działa trzeci sektor jest sport. Szczególną popularnością cieszą się kluby sportowe powstałe dla dzieci i młodzieży. Mogą one przybrać dwojaką formę prawną. Pierwszą, szczególnie popularną przy placówkach edukacyjnych oraz drużynach harcerskich jest Uczniowski Klub Sportowy. W pozostałych przypadkach większą popularnością cieszą się kluby sportowe funkcjonujące jako stowarzyszenia.

Niezależnie od tego jaką formę ma klub sportowy, proces jego likwidacji wygląda podobnie i polega na całkowitym zakończeniu działalności (statutowej oraz pozastatutowej), przy jednoczesnym rozdysponowaniu mieniem i wykreśleniem z ewidencji prowadzonej przez miejscowego starostę. Proces likwidacji klubów sportowych ma miejsce na zasadach opisanych w art. 36-39 Prawa o Stowarzyszeniach oraz art. 4 Ustawy o Sporcie.

Aby ułatwić często ciężki moment zakończenia działalności organizacji, poniżej został opisany krok po kroku cały przebieg postępowania likwidacyjnego dla klubu sportowego.

W pierwszej kolejności członkowie klubu sportowego powinni spotkać się na Walnym Zebraniu Członków. W trakcie Walnego Zebrania Członków następuje wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków. Następnie przewodniczący wraz z sekretarzem sporządzają listę obecności, prowadzą protokół spotkania oraz inicjują podjęcie uchwały o rozwiązanie klubu sportowego. Głosowanie powinno przebiegać zgodnie z zasadami podjętymi w statucie klubu sportowego. Aby uchwała posiadała wiążącą moc prawną, powinna być sporządzona w formie dokumentowej, powinna zawierać datę rozwiązania klubu, wskazany cel, na który zostanie przeznaczony majątek likwidowanej organizacji, a także powinna wskazywać na osobę, która w trakcie postępowania likwidacyjnego będzie pełniła funkcje likwidatora. Zwyczajowo likwidatorem zostaje wybrany jeden z członków zarządu organizacji.

W terminie 14 dni od podjęcia uchwały likwidator jest zobowiązany, aby w formie pisemnej poinformować starostę o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Do pisma przewodniego likwidator załącza uchwałę rozwiązującą Klub Sportowy, wraz z listą obecności oraz protokołem przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Ponadto likwidator jest zobowiązany do publicznego poinformowania o wszczęciu postepowania likwidacyjnego. Kiedyś informacja o wszczęciu postępowania była najczęściej publikowana w prasie, natomiast dzisiaj dominuje internet, a zwłaszcza socialmedia (Strona internetowa Klubu Sportowego, fanpage na facebooku organizacji).

W kolejnym etapie postępowania likwidator jest zobowiązany do przekazania dokumentacji Klubu Sportowego do archiwizacji. Z przekazania dokumentacji likwidator sporządza protokół, który powinien być podpisany zarówno przez zdającego, jak i przejmującego dokumenty.

W zakresie majątku oraz zobowiązań Klubu Sportowego likwidator przygotowuje listę wierzycieli i dłużników, na podstawie której zbywa majątek organizacji oraz egzekwuje długi zaciągnięte wobec niej. Ponadto likwidator jest zobowiązany do zapewnienia sprawozdania finansowego, zamknięcia ksiąg rachunkowych i zawiadomienia banku o niniejszych postepowaniu.

Ostatnim akordem postępowania likwidacyjnego dla Klubu Sportowego jest złożenie przez likwidatora wniosku o wykreślenie klubu sportowego, wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Adresatem niniejszego wniosku jest miejscowy starostwa. 

Źródła:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2261.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. z 2020 r. poz. 1133.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także