header bg

Jak zlikwidować federację organizacji pozarządowych?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Federacje organizacji pozarządowych kiedyś kojarzyły się przede wszystkim ze światem sportu i ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi federacjami łączących kluby, trenerów, zawodników i kibiców konkretnych dyscyplin. Po transformacji ustrojowo-gospodarczej rozpowszechnił się trend tworzenia regionalnych federacji organizacji pozarządowych. Z uwagi, że dyscyplin sportowych, jak i regionów jest ograniczona ilość, to w efekcie ta forma współpracy nie była szerzej znana.  W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, coraz częstszą praktyką jest powoływanie federacji wiążących organizacje o podobnym światopoglądzie, profilu działalności, branży zrzeszanych podmiotów itd. Ten trend zdecydowanie zwiększył ilość federacji. Ale w konsekwencji, zwiększył prawdopodobieństwo, że coraz więcej tego rodzaju podmiotów będzie rozwiązywana. Poniżej opisałem, w jaki sposób przeprowadzić federacje organizacji pozarządowych przez niniejszy proces.

Decyzja o zakończeniu działalności federacji organizacji pozarządowych jest podejmowana przez członków federacji w trakcie Walnego Zebrania. Reprezentant jednego z podmiotów wchodzących w skład federacji organizacji pozarządowych powinien zainicjować głosowanie nad uchwałą o likwidacji, zgodnie z wytycznymi określonymi w tekście statutu.

W uchwale dotyczącej likwidacji federacji organizacji pozarządowych powinien być wskazany likwidator, czyli konkretna osoba fizyczna (człowiek), odpowiedzialny za całe postepowanie likwidacyjne. Co do zasady zostają nimi wybrani członkowie zarządu federacji. W uchwale powinny znaleźć się także wytyczne dotyczące majątku federacji. Szczególnie chodzi o jego przeznaczenie, w sytuacji, gdy federacja organizacji pozarządowych przestanie istnieć. Jeżeli członkowie federacji nie zdecydują, to za ich decyzje podejmie miejscowy sąd, prowadzący postępowanie likwidacyjne.

Likwidator jest zobowiązany do zawiadomienia miejscowego sądu (prowadzącego rejestr, w którym federacja jest ujęta. Pismo przewodnie zawiadomienia posiada w załącznikach uchwałę Walnego Zebrania członków federacji organizacji pozarządowych. Równolegle likwidator przekazuje informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego do lokalnych mediów oraz internetu. Po rozdysponowaniu majątku federacji, likwidator może zgłosić sądowi prowadzącemu postępowanie wniosek o wykreślenie federacji z rejestru.

Źródła:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r. poz. 2261.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także