header bg

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Przy stowarzyszeniach zwykłych należy stwierdzić, że z uwagi na prostszy charakter organizacji w porównaniu do stowarzyszenia rejestrowego, są one tak zwanymi ułomnymi osobami prawnymi. Wnika to z art. 40 ust. 1a Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach, który wskazuje, że stowarzyszenia zwykłe są podmiotami praw i obowiązków. Pomimo tego nie mają one osobowości prawnej, co jest wynikiem funkcjonowania poza Krajowym Rejestrem Sądowym. W związku z tym stowarzyszenie zwykłe może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną. W przypadku zadłużenia organizacji, w pierwszej kolejności stowarzyszenie zwykłe będzie odpowiedzialne za swoje zobowiązania, zaś w drugiej kolejności, będą to członkowie organizacji (dopiero w sytuacji bezskuteczności egzekucji majątku ze stowarzyszenia zwykłego).

W celu stworzenia stowarzyszenia zwykłego musi dojść do spotkania założycielskiego, w którym weźmie udział co najmniej trzech założycieli. W trakcie spotkania założycielskiego powinni oni uchwalić regulamin działalności, wybrać przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (ewentualnie zarząd), złożyć wniosek o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (prowadzonych przez starostę powiatowego właściwego ze względu na siedzibę organizacji). Proces tworzenia stowarzyszenia zwykłego kończy się wraz z dokonaniem lub odrzuceniem wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przez starostwo powiatowe63. W sytuacji, gdy dojdzie do zmiany danych zapisanych w ewidencji (zmiana osoby reprezentującej/zarządu, zmiana adresu) stowarzyszenie zwykłe jest zobligowane by zgłoszenia zmian organowi nadzorującemu w formie wniosku o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych. Stowarzyszenie ma siedem dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych. Regulamin działalności pełni w stowarzyszeniu zwykłym funkcję statutu znaną ze stowarzyszenia rejestrowego. Regulamin działalności musi zawierać nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, dla których organizacja zostaje powołana, zakres terytorialny jaki ma obejmować działanie organizacji, sposoby działania podejmowane przez organizacje, aby realizować podjęty cel lub cele, zasady dokonywania zmian w regulaminie, sposób reprezentacji stowarzyszenia zwykłego na zewnątrz, tryb nabywania i tracenia członkostwa, a także sposób rozwiązania organizacji. W regulaminie działalności mogą znajdować się także inne, nie wymienione powyżej postanowienia, które będą odpowiadały zakresowi funkcjonowania organizacji.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także