header bg

Jak napisać statut federacji?

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Statut jest kluczowym, wręcz konstytutywnym dokumentem dla federacji organizacji pozarządowych. Razem z Prawem o Stowarzyszeniach określa on sposób organizacji federacji, cele federacji, a także sposoby realizacji postawionych celów. Z uwagi na samorządność trzeciego sektora (wynikającą m.in. z konstytutywnego prawa do zrzeszania się) federacje same określają swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz mają prawo do uchwalania aktów wewnętrznych dotyczących działalności organizacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut określa:

  • nazwę federacji odróżniającą ją od innych federacji, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  • teren działania i siedzibę,
  • cele i sposoby ich realizacji,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,
  • władze, tryb dokonywania wyborów, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania federacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
  • zasady dokonywania zmian statutu,
  • sposób rozwiązywania się związku.

Powyżej enumeratywnie wymienione zakresy tematyczne są niezbędne, aby statut federacji miał moc prawną. Warto pamiętać, że są one „minimum”, a nie „maksimum” regulacji federacji organizacji pozarządowej. W związku z tym organizacje-założyciele mogą poszerzyć statut o postanowienia dotyczące dodatkowych władz statutowych, specyficznych aktywności itd.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także