header bg

Finansowanie organizacji pozarządowych cz.II

Udostępnij
icon
icon
2 minut

Dochodami z majątku stowarzyszenia są wszelkie środki uzyskiwane z tytułu korzystania z własności organizacji. Mogą to być pożytki naturalne oraz cywilne, czynsz najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za ustanowienie służebności, dywidendy oraz zyski z udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zyski z nabytych skarbowych papierów oszczędnościowych. Natomiast dochody uzyskiwane z ofiarności publicznej polegają na środkach zebranych w skutek zbiórek publicznych. 

Zgodnie z Ustawą z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, każda zbiórka publiczna (zarówno polegająca na zbieraniu ofiar w gotówce, jak i w naturze) musi zawierać z góry określony cel, który jest zgodny z prawem, a także z interesem publicznym. Takie cele mają charakter religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny i społeczno-opiekuńczy. Stowarzyszenie oraz fundacja powinny poinformować o zbiórce organy władzy publicznej. Zbiórka podlega nadzorowi organów władzy publicznej, które mają prawo zasięgnięcia informacji o stanie akcji, mogą żądać wyjaśnień oraz wglądu w akta i księgi zbiórki. W przeciągu trzydziestu dni od zakończenia zbiórki publicznej zarząd ma obowiązek przekazania sprawozdania ze zbiórki na ręce Ministra właściwego do spraw administracji publicznej w celu za-mieszczenia go na portalu zbiórek publicznych.

Jak już wcześniej zostało zaznaczone, stowarzyszenie rejestrowe oraz fundacja mogą prowadzić działalność gospodarczą. Aby stowarzyszenie rejestrowe oraz fundacja mogły podjąć się działalności gospodarczej, muszą one zostać zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Działalność gospodarcza stowarzyszenia oraz fundacji podlegają powszechnie obowiązującym przepisom regulującym prowadzenie działalności gospodarczej. Środki uzyskane przez stowarzyszenie oraz fundacje w drodze prowadzenia działalności gospodarczej powinny służyć wyłącznie realizacji celów statutowych organizacji91.

Najważniejszym źródłem finansowym pozwalającym na prowadzenie działalności stowarzyszeń oraz fundacji pozostają dotację. Dotacja to środki publiczne pozyskane z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, odrębnych ustaw, umów międzynarodowych, które podlegają szczególnym zasadom rozliczana i są przekazywane organizacjom pozarządowym w celu realizacji zadań publicznych ustawowo narzuconych państwu. Wynika z tego, że dotacje mogą być przeznaczone jedynie na realizacje konkretnych celów wynikających z regulaminu konkursowego konkretnej dotacji92. Mimo tego organizacje pozarządowe są w stanie zwiększać swój kapitał w oparciu o dotację, dzięki części dotacji, która jest przeznaczona na cele operacyjne obsługi realizacji zadania publicznego.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także