header bg

Działalność fundacji zagranicznej

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Na terenie Polski mogą działać także fundacje zagraniczne. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o fundacjach zagraniczne podmioty mogą tworzyć swoje przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej. Na zakwalifikowanie fundacji jako zagranicznej nie ma żadnego wpływu obywatelstwo fundatora. 

Wyróżnikiem fundacji zagranicznych jest siedziba poza granicami państwa. Utworzenie przedstawicielstwa fundacji wymaga zezwolenia, które jest dysponowane na zasadach swobodnego uznania, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego ze względu na zakres działalności organizacji. 

W sytuacji, gdy Minister wyda decyzje odmawiającą podlega ona zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej nie posiada osobowości prawnej oraz statutu. W związku z tym nie podlega ono wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego ani żadnego innego publicznie dostępnego rejestru organizacji pozarządowych. Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej funkcjonuje ono w ramach granic wyznaczonych w statusie fundacji macierzystej. 

Nadzór nad przedstawicielstwem fundacji zagranicznej jest realizowany przez Ministra właściwego ze względu na zakres działania organizacji na zasadach ogólnych, obowiązujących także fundacje krajowe.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także