header bg

Czym jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem?

Udostępnij
icon
icon
1 minut

Jednym z organów wymienionych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Organ podobnie jak Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni role opiniodawczo-doradczą względem Przewodniczącego Komitetu Działalności Pożytku Publicznego. 

Zadaniami Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jest wyrażanie opinii w sprawach dotyczących treści, a także sposobu stosowania przepisów w stosunku do młodego pokolenia, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia poziomu partycypacji obywatelskiej wśród młodych ludzi, wspieranie dialogu obywatelskiego w szczególności w oparciu o Młodzieżowe Rady Gmin. Poza tym Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest zobowiązana do tworzenia przestrzeni do dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i organami publicznymi w sprawach dotyczących bezpośrednio dzieci i młodzieży. 

Rada ma trzydzieści dni by przedstawić opinię do tworzonych aktów prawnych oraz pozostałych dokumentów dotyczących młodego pokolenia. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powinna składać się z co najmniej dwudziestu członków, w ramach których obowiązkowo muszą się znaleźć przedstawiciel Prezydenta RP, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli młodzieżowych rad gmin, przedstawicieli Parlamentu Studentów RP. Przedstawiciele są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Komitetu. Kadencja w radzie trwa dwa lata.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także