Felieton

Wspierają. Od harcerstwa do wolontariatu

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021 – 2023 w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jak również ogłoszono nabór na przedstawicieli Organizacji Obywatelskich w Komitecie Sterująco – Monitorującym Rządowego Programu wsparcia organizacji harcerskich i skautowych na lata 2018-2030. obie te inicjatywy sąorganizowane przez Narodowy Instytut Wolności. Więcej o nich w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl opowie Łukasz Musiatowicz.

Na początku pragnę przedstawić konkurs: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu, mającego na celu wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację wskazanego programu na terenie co najmniej jednego powiatu.

Konkurs skierowany jest do:

– organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związków stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;

– osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

– spółdzielni socjalnych.

Więcej na ten temat zainteresowane osoby znajda w programieKorpusu Solidarności oraz regulaminie konkursu. Oczywiście jak powszechnie wiadomo organizatorzy konkursu w złożonych ofertach oceniać będą przede wszystkim doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 156 000 zł złotych, bez konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działańod stycznia 2021 do grudnia 2023 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu. Z pewnością kwota i forma inicjatywy powinna przyciągnąć duże zainteresowanie, gdyż start w konkursie jest wart uwagi.

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. Nabór wniosków trwa od 08.12.2020 do 30.12.2020 do godziny 16:00.

Warty uwagi jest również nabór ogłoszony przez dyrektora NIW-CRSO dla organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Z pewnością jest to kusząca oferta dla samych osób jak i podmiotów do zawiązania korzystnej i ciekawej współpracy.

Co do formuły ubiegania się o tą funkcje, kandydaci na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

Zainteresowani zgłoszenia kandydatur dokonują poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego formularza zgłoszeniowego który można znaleźć na stronie NIW-u. Gdzie podane są wszystkie potrzebne informacje dla osób aplikujących w naborze. Z swojej strony mogę zachęcić do aplikacji, gdyż jest to zachęcająca perspektywa rozwoju w sektorze NGO.

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://niw.gov.pl/aktualnosci/

fot. zdjęcie ilustracyjne/screen YT/ZHR

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także