Komunikaty

Ogłoszenie o naborze do składu Rady Programowej ds. Kompetencji – Organizacje pozarządowe

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego, działając na wniosek Pani Joanny Zembaczyńskiej-Świątek p.o. Prezesa PARP, nr DRK.KSRS.001.1.7.2024.DN(10) z dnia 14 marca 2024 r.

ogłasza

nabór 1 przedstawicielki/przedstawiciela organizacji pozarządowych na kandydatkę /kandydata organizacji pozarządowej do składu Rady Programowej ds. Kompetencji.

Rada Programowa ds. Kompetencji (zwana dalej Radą) jest ciałem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Do zadań Rady Programowej należy koordynacja systemu rad sektorowych ds. kompetencji, jak i formułowanie rekomendacji mających na celu dostosowanie systemu edukacji i kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów z uczelniami oraz innymi podmiotami należącymi do systemu oświaty.

I. Warunki udziału w naborze:

1. Nabór kierowany jest do członkiń/członków organizacji pozarządowych.

2. Kandydatka/kandydat może zgłosić się samodzielnie albo może zostać zgłoszony przez inną/innego pozarządowego członka RDPP.

3. W naborze wobec organizacji i jej przedstawicielki lub przedstawiciela stosuje się odpowiednio  § 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie  procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027.

4. Kandydat składa w terminie do dnia 9.04.2024 r. (wtorek) kwestionariusz będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

5. Kwestionariusz (bez załączników) należy podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego albo podpisu osobistego.

6. Kwestionariusz wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres e-mail: wyborykm@kprm.gov.pl .

7. Kandydat może złożyć 1 kwestionariusz, a organizacja udzielić jednego poparcia.

8. Rada Działalności Pożytku Publicznego zastrzega sobie możliwość przeprowadzania rozmów z kandydatkami i kandydatami lub zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia
i dokumenty.

9. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi najpóźniej do dn. 12.04.2024 r. (piątek) do 12:00 .

Formularz zgłoszeniowy będacym załącznikiem do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) do 23:59 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl  z tytułem „Zgłoszenie do składu Rady Programowej”.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także