Felieton

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – w trosce o dobro najmłodszych

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniając dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczą m.in. dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Więcej na temat działalności tej organizacji dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem otrzymują specjalistyczną, kompleksową i bezpłatną pomoc. Są to jedyne tego typu placówki w kraju.  Główne działania takiej placówki to: pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach, przede wszystkim z doświadczeniem przemocy i wykorzystania seksualnego, szkolenia dla profesjonalistów, udostępnianie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Organizacja prowadzi również telefon zaufania (116 111) dla dzieci i młodzieży udzielając wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Telefon ten jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą dzięki niemu porozmawiać właściwie o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkami.

W Centrum Dziecka i Rodziny zajmują się również ochroną małych dzieci do 6 roku życia, przed krzywdzeniem poprzez wsparcie i edukację rodziców, a także promocję dobrego rodzicielstwa. Członkowie Fundacji wiedząc, że do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji i braku kompetencji rodzicielskich. Oferują rodzicom bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz warsztaty i spotkania edukacyjne. Główne działania tego przedsięwzięcia to: wsparcie bezpośrednie rodziców małych dzieci, wsparcie dzieci w wieku 0–6 lat, wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci, wspieranie współpracy interdyscyplinarnej.

Zajmują się również szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, w tym problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i Internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem Internetu. Pod numerem telefonu: 800 100 100, udzielają wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Troszczą się o sprawy dzieci aktywnie angażując się w proces stanowienia polskiego prawa. Gdyż jednym z celów tej organizacji jest zapewnienie najmłodszym ochrony w wybranych obszarach legislacji. Organizacja swoje działania lobbingowe realizuje przygotowując wystąpienia kierowane do decydentów, opiniując nowe i zmieniane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany prawa oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci. 

Aspekt badawczy oraz badania diagnozujące różne aspekty krzywdzenia dzieci są istotnym elementem ich działalności. Dział badawczy Fundacji dostarcza odpowiedzi na ważne pytania – jakie jest przyzwolenie społeczne na bicie dzieci, jak często rodzice stosują przemoc, jaka jest skala doświadczeń przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, jakie są konsekwencje takich doświadczeń w dzieciństwie na zdrowie psychiczne, jakie ryzykowne zachowania podejmują dzieci w Internecie i wiele innych.

Standardy Ochrony Dzieci to program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci ze strony osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Program ten jest to z pewnością jedną z flagowych inicjatyw tej Fundacji.

Organizacja prowadzi działania edukacyjne dla profesjonalistów pracujących z dziećmi: nauczycieli, opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, policjantów, prawników etc., którzy mogą zidentyfikować problem i interweniować. Organizując szkolenia, seminaria, konferencje, webinaria, które dotyczą różnych form problemu krzywdzenia dzieci, m.in. przemocy domowej i rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania, zagrożeń w Internecie. Przekazuje na nich wiedzę i umiejętności z różnych obszarów: diagnozy, interwencji, pomocy terapeutycznej, działań profilaktycznych. Realizują zarówno krótkie szkolenia uwrażliwiające, jak i pogłębione kursy zawodowych umiejętności. Opracowuje publikacje, które mogą dotrzeć do szerokiego grona profesjonalistów – poradniki, broszury, ulotki. Tworząc i udostępniając kursy e-learningowe. 

Fundacja prowadzi również dzialalność peblicystycną wydając również Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” będący bezpłatnym czasopismem adresowanym do profesjonalistów pomagających dzieciom, pracowników akademickich, studentów i dziennikarzy. Publikują w nim artykuły naukowe prezentujące wyniki badań, koncepcje teoretyczne, modele działań praktycznych w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obszar działalności Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę jest ogromny, co budzi duży podziw oraz szacunek. Warto wspierać działalność tej organizacji niosącej ludziom dużo dobrego a już zwłaszcza dzieciom.

Źródło:

https://fdds.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także