Felieton

Zalety arbitrażu – dlaczego warto go stosować w sporach organizacji cz. I

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Do głównych zalet arbitrażu zalicza się przede wszystkim: mniejsze koszty postępowania w porównaniu z postępowaniem przed sądami państwowymi, szybkość postępowania, poufność, odformalizowany charakter postępowania w tym możliwość powierzenia sporu profesjonalistom oraz swoboda wyboru sądu arbitrażowego i miejsca postępowania, wykonalność orzeczenia arbitrażowego. Poniżej zostaną one pokrótce omówione.

Niższe koszty postępowania

Jest to jedna z głównych korzyści jakie niesie ze sobą wybór sądu polubownego do rozstrzygnięcia sprawy. Wynika to z faktu, iż arbitrzy mogą się porozumieć ze stronami co do wysokości wynagrodzenia oraz zwracanych wydatków poniesionych przez nich w związku z postępowaniem1. Przy ocenie wysokości postępowania należy jednak wziąć pod uwagę regulamin danego sądu arbitrażowego jak również wartość przedmiotu sporu. Każdy sąd polubowny w sposób dowolny kształtuje koszty postępowania. I tak występuje zależność, iż im większa wartość przedmiotu sporu i im bardziej jest on skomplikowany – tym postępowanie przed sądem polubownym w porównaniu z sądami powszechnymi jest tańsze. Natomiast drobne sprawy zazwyczaj mogą być kosztowniejsze w porównaniu do kosztów postępowania przed sądami powszechnymi.

Szybkość postępowania

Sprawy rozpoznawane w drodze arbitrażu są zazwyczaj pozbawione przewlekłości postępowania co jest możliwie m.in. ze względu na jednoinstancyjność arbitrażu. Arbitrzy starają się tak prowadzić postępowanie, aby wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Po jego ogłoszeniu nie przysługuje środek odwoławczy do wyższej instancji. Przysługuje tylko autonomiczny w prawie arbitrażowym środek zaskarżenia orzeczenia arbitrażowego, który może przybrać jedynie postać wniosku o uchylenie tego wyroku przez właściwy sąd powszechny2. Niektóre polskie sądy polubowne przewidziały jednak zasadę dwuinstancyjności postępowania co oznacza, że postępowanie przed sądem arbitrażowym obejmuje dwie instancje, a skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego przysługuje od ostatecznego wyroku sądu drugiej instancji3. Średnia długość postępowania polubownego trwa między 6 miesięcy a 2 lata4.

źródła:

  1. Por. art. 1179 § 2 KPC.
  2. Por. art. 1205 § 1 KPC.
  3. Por. art. 1205 § 2 KPC.
  4. http://pracaczasowa.eu/zalety-arbitrazu-ipp-alternatywa-dla-upolitycznionych-i-niewydolnych-sadow-powszechnych.html,

    dostęp: 11.08.2020 r.

Tekst opublikowany we współpracy z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego.

autor: Anna Jackowska

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także