Grant

Wyrównywanie różnic społeczno-gospodarczych między regionami – program PFRON

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Niebawem kończy się przyjmowanie wniosków w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Jego założeniem jest ogólna poprawa jakości życia społeczeństwa związanego z likwidacją największych barier rozwojowych. Organizatorzy zauważyli, iż między poszczególnymi regionami występują ogromne różnice w infrastrukturze, co niemal całkowicie uniemożliwia osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy czy chociażby normalne funkcjonowanie. Na stronie organizatora znajduje się dokładny wykres powiatów, kwalifikujących się do uczestnictwa. 

Pomoc w obszarze E może być udzielona jedynie na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach na aktywizację oraz integrację osób z niepełnosprawnościami (nie więcej niż 20% kosztów całkowitych). Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku. Obszar E dotyczy aktywizacji oraz integracji osób niepełnosprawnych na poziomie powiatowym. Należy przez to rozumieć:

– wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy

– dofinansowanie celowe na podjęcie działalności gospodarczej

– zwrot kosztów za dostosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych

– zwrot kosztów za pracę osób wspomagających osoby niepełnosprawne 

– dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych

Powiaty to jednostki obciążone największymi obowiązkami, jeśli chodzi o działalność na rzecz niepełnosprawnych. Ciąży na nich szeroko pojęta minimalizacja skutków niepełnosprawności, zapewnianie doradztwa zawodowo-prawnego oraz danie możliwości zwiększania kwalifikacji zawodowych. Na poziomie powiatowym funkcjonują Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) odpowiedzialne za tzw. rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Oznacza to m.in. minimalizację barier, zarówno tych architektonicznych jak i społecznych, zwiększanie świadomości społecznej na tematy związane z niepełnosprawnością, współpraca z fundacjami i organizacjami pozarządowymi, pracującymi w zakresie ww. rehabilitacji.

Program jest więc kierowany to powiatów najmniej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, stąd też poziom dofinansowania jest bardzo zróżnicowany. Poszczególne obszary otrzymają kwoty adekwatne do potrzeb, tak aby efekty działań w ramach programu były jak najszybciej dostrzegalne. W ramach programu również aktywność samorządów powiatowych ma być zwiększona. Docelowo samorządy mają działać skuteczniej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Podmioty biorące udział w programie, tj. gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe działające na terenie danego powiatu, zobowiązane są do wykonania niezbędnych analiz stanu rzeczywistego i na ich podstawie określenia potrzeb istniejących w powiecie, a także zaprojektowania działań mających poprawić stan obecny. Projekty muszą zawierać nie tylko rozpisany szacowany budżet oraz harmonogram realizacji, ale również przewidywane rezultaty działań.

źródła:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

https://www.aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/Aktywizacja_zawodowa.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także