Felieton

Działalność studencka dla Rzeczypospolitej Polskiej

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej już od ponad 10 lat prowadzi działalność na rzecz społeczności akademickiej. W ostatnim czasie przy współpracy z Fundacją im. Jacka Maziarskiego ogłosiła rozpoczęcie procesu rekrutacji na wiosenną edycję Akademii Skolimowskiej. Więcej informacji na temat organizacji i jej działalności dla Aktywiusz.pl opisuje Łukasz Musiatowicz.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej to jedna z najwiekszych organizacji, będących słyszalnym głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej w debacie publicznej. Celem jej działalności jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach studentów ze wszystkich szkół wyższych w danym ośrodku akademickim – nie jest nakierowane na działanie w obrębie konkretnej uczelni. Jak czytamy na ich stronie, członkowie Stowarzyszenia posiadają różne zainteresowania, poglądy i doświadczenie życiowe. Przypominają, że jednym z najważniejszych obywatelskich obowiązków jest troska o rozwój Ojczyzny. Deklarują oni chęć nawiązania do najlepszych tradycji narodowej historii i starają się inicjować podnoszenie świadomości przede wszystkim młodych ludzi.By to osiągnąć Stowarzyszenie promuje zainteresowanie polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną, wartościami patriotycznymi i republikańskimi, tradycjami narodowymi, polską literaturą i kulturą oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Organizowane przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej wydarzenia uporządkowane są w cykle tematyczne:

Raport o stanie państwa – zadaniem cyklu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na palące problemy polskiego życia publicznego oraz dostarczenie im wiedzy o sytuacji państwa w najważniejszych jego sektorach. Realizacja cyklu jest jednym z podstawowych celów działalności organizacji i stoi u podstaw jej założenia. Do rozmów o niepokojących młodych obywateli kwestiach zapraszani są eksperci, naukowcy i politycy. Z cyklu „Raport o…” dotychczas odbyły się następujące debaty: „Katastrofa smoleńska – przyczyny, przebieg, reperkusje”, „Raport o stanie armii” w Krakowie, „Raport o stanie armii 2” w Warszawie, „Energetyka polska – wyzwania i zagrożenia”, „We don’t need no education…? – czyli raport o stanie polskiej edukacji”, „Obywatelu! Kim jesteś? Raport o społeczeństwie obywatelskim”, „Działam i wychowuję. Organizacje młodzieżowe wczoraj i dziś”.

Dotknij historii – cykl, poza promocją wiedzy o wydarzeniach historycznych określa stosunek organizacji do najnowszej historii Polski. Jego zadaniem jest popularyzacja pamięci o dwóch niezwykle ważnych zjawiskach w polskiej historii XX wieku: oporze społeczeństwa przeciw narzuconemu siłą stalinowskiemu reżimowi po II wojnie światowej oraz represjach, jakie aparat komunistyczny sprowadził na naród polski po 13 grudnia 1981 roku, potwierdzając status PRL jako państwa pozostającego pod sowiecką kuratelą. Zaakcentowanie jednego z największych politycznych tryumfów Rzeczypospolitej – wyprawy hetmana Żółkiewskiego na Moskwę, za pomocą zorganizowania happeningu „Diariusz z kampanii moskiewskiej”, stanowi zaś odwołanie do tradycji republikanizmu z I RP. Formami przekazu wiedzy stają się nie tylko dyskusje panelowe z udziałem ekspertów czy „świadków historii”, ale przede wszystkim bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, pozwalające zainteresować szersze grono odbiorców, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, pokazy zdjęć czy filmów dokumentalnych.

Rozdroża etyki – w ramach projektu organizowane są debaty o charakterze informacyjnym, które podnoszą kwestie wzbudzające największe kontrowersje wśród społeczeństwa. Ich celem jest omówienie problemów będących przedmiotem często upraszczanych bądź zaciemnianych w dyskursie publicznym etycznych sporów. Dotychczas poruszone zostały tematy związane z in vitro i naprotechnologią („In Vitro, naprotechnologia i inne metody”) problemami aborcji i syndromu postaborcyjnego („Aborcja – problem indywidualny czy globalny?”) oraz zagadnieniu ludzkiego istnienia („<<Żyjesz>>? Medycyna, etyka, prawo o zagadnieniu ludzkiego istnienia”).

III RP z… – cykl rozmów o Polsce formuła tego projektu Stowarzyszenia zakłada organizację spotkań, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi przemianami dokonanymi w państwie polskim po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Wśród prelegentów starających się odsłonić przed słuchaczami kulisy powoływania komisji śledczych, polityki wschodniej względem III RP, polskiej dyplomacji czy transformacji gospodarczej znaleźli się m.in. Jan Rokita, profesorowie Andrzej Nowak i Krzysztof Szczerski, oraz Witold Gadowski.

Postaci, które nas inspirują – w ramach tego cyklu inicjowane są rozmowy poświęcone pamięci osób mogących stanowić wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Szczególne miejsce wśród nich zajmują postaci, które swoją postawą dały świadectwo oporu wobec komunistycznego reżimu (np. panel dyskusyjny „<<Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje>>. Ksiądz Jerzy Popiełuszko znany i nieznany”, konferencja „Józef Mackiewicz- kontrrewolucjonista, opozycjonista, pisarz” oraz konferencja „Kapłani Niepodległości – księża represjonowani w PRL-u”).

Do jednych z wyjątkowych projektów tego stowarzyszenia możemy zaliczyć Akademie Skolimowską, będącą kontynuacją inicjatywy, zapoczątkowanej w 2011 roku przez Fundację Jacka Maziarskiego. Przedsięwzięcie może poszczycić się 10-letnią tradycją, co czyni ją jedną z najstarszych akademii liderów w Polsce. Inicjatywa ma za zadanie kształcić przyszłych przywódców służby publicznej. Projekt polega na cyklicznych zjazdach studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w celu edukowaniu ich w zakresie działania poszczególnych sektorów państwa, a także krzewieniu postaw patriotycznych i propaństwowych. Głównym celem Akademii jest rozwój intelektualny uczestników projektu poprzez zdobycie konkretnych umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy. Ma to umożliwić uczestnikom budowanie potencjału sektora pozarządowego i kompetencji na współczesnym rynku pracy.

Beneficjenci projektu odbędą kompleksowe szkolenia z zakresu autoprezentacji, dobierania odpowiednich argumentów w dyskusji oraz umiejętności wystąpień publicznych (panowanie nad stresem, odpowiednia postawa, ton głosu, itp.). Organizatorzy informują że szkolenie zostanie zrealizowane w formie interaktywnych warsztatów.

Rejestracji można dokonać przy pomocy formularza umieszczonego na stronie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Zainteresowane osoby mogą wysyłać zgłoszenia do 23 marca 2021 roku. Projekt ten wsparła dofinansowaniem Fundacja BGK. Z swojej strony polecam zapoznać się z szeroką działalnością tej organizacji, poszerzającej horyzonty oraz otwierającej nowe możliwości przed studentami.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

http://www.studencidlarp.pl

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Za Nami kolejne warsztaty!