Komunikaty

Rozpoczyna się nabór do programu NOWEFIO 2021-2030

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: piotrglinski.org/ Krystian Maj

W końcu jest – długo oczekiwany nabór wniosków do najnowszej wersji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpocznie się już w poniedziałek 8 marca o godzinie 14:00. NOWEFIO to program dedykowany szeroko pojmowanym organizacjom pozarządowym. Budżet nowej edycji Programu został zwiększony do niemal 80 mln zł

Jak wiadomo społeczeństwo obywatelskie stanowi niezwykle istotny element prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Filantropijna praca na rzecz wspólnego dobra to wartość nadrzędna, która wymaga ciągłej pielęgnacji. Stąd też narodził się pomysł na kontynuację programu, którego pierwsza edycja odniosła zdecydowany sukces. Według diagnozy społecznej Czapińskiego i Panka, ingerencja państwa w funkcjonowanie sektora obywatelskiego jest konieczna. Stanowi bowiem motor do działania, wskazuje kierunki rozwoju oraz wspiera i stara się usunąć przeszkody w postaci zawiłej biurokracji. 

Więcej o Programie: 

NOWEFIO – pierwsze wrażenia

Plany na NOWEFIO 2021 – 2030   

raporcie końcowym Programu NOWEFIO dostrzeżono, iż udział Polaków w życie społeczne z roku na rok maleje. Ta pesymistyczna tendencja jest wynikiem dwóch nadrzędnych czynników, które zapętlają się. Pierwszym z nich jest nikłe angażowanie się w sprawy obywatelskie ze względu na małą wiedzę i doświadczenia w tym zakresie. Z kolei mała wiedza i doświadczenie jest bezpośrednim wynikiem rzadkiego uczestnictwa w inicjatywach społecznych. Druga pętla związana jest z barierami systemowymi. Obywatele nie angażują się w działania III sektora, ponieważ system polityczny jest zbyt zamknięty, obywatele nie mają do niego zaufania. Powyższe generują jedną z większych bolączek sektora pozarządowego jakim są braki w zasobach ludzkich. Bez ludzi skorych do zaangażowania się w pracę w imię wspólnego dobra, cała ta machina nie jest w stanie sprawnie funkcjonować.

Na czym polega innowacyjność Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich? Jest to jedyny program pozwalający organizacjom pozarządowym przeznaczyć część dofinansowania na rozwój własny. Nie są wymagane też wkłady własne organizacji. Dzięki przyjętym zasadom oceny wniosków zdecydowanie wzrosła dostępność Programu. FIO oraz NOWEFIO to inicjatywy wychodzące naprzeciw drugiego poważnego problemu dotykającego polskie NGO, czyli trudności w znalezieniu źródła finansowania. 

Twórcy programu zakładają, iż przyniesie on wiele dobrego a ogólna sytuacja polskiego trzeciego sektora ulegnie znacznej poprawie. Szczególnie, mając na myśli sam fakt samoorganizacji społecznej wśród Polaków. W tym kierunku zostaną objęte wsparciem niewielkie organizacje, działające na poziomie lokalnym – przyczyni się to do zwiększenia zainteresowania samą ideą pracy filantropijnej. Wynikiem Programu ma być również zwiększenie możliwości udziału w procesach kształtujących III sektor dla większej liczby osób. Obywatele poczują tym samym jak dużą mają (lub mogą mieć) moc sprawczą. NOWEFIO ma także przyczynić się do wzmocnienia sektora pozarządowego na poziomie instytucjonalnym.

Nabór do programu odbywa się w ramach czterech priorytetów. Pierwszy z nich, „Mikro inicjatywy”, kierowany jest do niewielkich podmiotów, z krótkim stażem działania, mające zasięg lokalny. Podmioty dofinansowane w ramach priorytetu pierwszego mają skupiać się na rozwoju wspólnot lokalnych oraz stwarzanie okazji dla lokalnych ludności na udział w oddolnych inicjatywach. Z kolei w priorytecie drugim, pożądane są projekty poprawiające poziom samoorganizacji obywatelskiej oraz integracji społecznej. W priorytecie trzecim, dofinansowane podmioty będą realizować projekty zakładające kształtowanie polityk społecznych oraz branie czynnego udziału w dialogu publicznym i obywatelskim, konsultacjach społecznych. Priorytet czwarty związany jest z wzmacnianiem kompetencji NGO, szczególnie w zakresie planowania strategicznego, budowania zaplecza finansowego oraz ogólnego rozwoju struktur organizacji. 

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

KIPR o Fundacji Rodzinnej

Aktualności

Resocjalizacja przez patriotyzm

Aktualności

NIW świętuje pięciolecie