Komunikaty

Sprawozdania finansowe NGO: termin zostanie przesunięty?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: pixabay.com

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 12 marca bieżącego roku opublikował projekt rozporządzenia zmieniający wytyczne co do terminów składania ewidencji i sprawozdań. Decyzję o sporządzeniu projektu podjęto uwzględniając interwencje trzeciego sektora. Postulat wysunęły dwa Zespoły Rady Działalności Pożytku Publicznego – Zespół do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych oraz Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Tegoroczne przesunięcie terminu będzie krótsze niż w roku uprzednim – tylko o miesiąc.

Interwencja Zespołów RDPP wynikła głównie z problemów organizacji pozarządowych z terminowym wypełnianiem ustawowych obowiązków, ze względu na liczne utrudnienia zaistniałe przez obecny stan zagrożenia epidemiologicznego.  

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin sporządzania sprawozdań finansowych, który upływa za dwa tygodnie (31 marca), konieczne są przyspieszone prace legislacyjne nad projektem i jak najszybsze wdrożenie go.

Projekt rozporządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Kalendarium terminów

Zmiany terminów dotyczą organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, tj. trwa przez okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, następujących kolejno po sobie. A zatem według projektu, ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego przypadnie na 30 kwietnia 2021 r., a nie jak zazwyczaj do 31 marca.

Kto skorzysta na przesunięciu terminu sprawozdań?

uzasadnieniu do projektu rozporządzenia określono, iż z późniejszego terminu skorzystają organizacje pozarządowe w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjątkiem będą jedynie spółki kapitałowe, podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdań dla spółdzielni mieszkaniowych (6 tygodni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego) oraz innych jednostek niebędących spółkami, które ze względu na brak możliwości zwołania wszystkich członków, a przy tym podejmowania uchwał, nie są w stanie dołączyć sprawozdania finansowego (również na termin 6 tygodni, od momentu ustania którejkolwiek z przesłanek).

Źródła: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacieRok podatkowy a rok obrotowy – jakie są różnice?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Co wiesz o autyzmie?