Grant

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań zorientowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. Są to uzależnienia od czynności, przykładowo od hazardu, zakupów czy internetu. Konkurs dofinansowany jest z środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zgłoszenia można dostarczać do 30 października 2020 roku.

Przedmiot konkursu

Uzależnienia behawioralne, od czynności, niesubstancjalne – jakkolwiek je nazwać są to zachowania kompulsywne, mające negatywny wpływ na wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Najbardziej zauważalne są w sferze psychiczno- społecznej. Człowiek uzależniony bardzo często izoluje się od ludzi, tak by jak najwięcej czasu poświęcić czynności, dzięki której redukuje napięcie. Długoterminowa izolacja może prowadzić do pogorszenia relacji międzyludzkich, a nawet do rozpadu rodziny. Pociąga to ze sobą skutki natury fizycznej – pogorszenie jakości snu, zwiększony poziom stresu, zaniżona samoocena, mniejsza satysfakcja z życia. Wyżej wymienione to jedyne pojedyncze skutki, które skumulowane mogą prowadzić do depresji oraz innych schorzeń na tle psychologicznym. 

Obszary działań

Organizator ma na celu minimalizowanie skutków wynikających z tego typu uzależnień, dlatego określa 4 zadania, w ramach których mają być realizowane projekty.

  1. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.
  2. Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.
  3. Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.
  4. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Łączna kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 4 971 500 zł na rok 2021 oraz 4 330 000 zł na rok 2022.

Udział w konkursie i wkłady własne

Do udziału w konkursie upoważnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności związane są z działaniami z zakresu zdrowia publicznego, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym jak również organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W wypadku, gdy podmioty zdecydują się o wspólny udział w konkursie, składają tylko jeden wniosek. Wnioskodawcy zobowiązani są do wkładu własnego – minimum 5% kosztów całkowitych projektu. Jeżeli zadanie jest długoterminowe, tj. trwa więcej niż rok, wnioskodawcy muszą wnosić wkłady własne w każdym roku trwania projektu. Wkładem własnym mogą być zarówno środki finansowe jak i kapitał ludzki – praca członków i wolontariuszy skupionych wokół danego podmiotu.

Pozostałe istotne informacje na temat konkursu

We wniosku konkursowym należy określić całościowy kosztorys, a także harmonogram działań odnoszący się do przebiegu całego konkursu, w rozbiciu na poszczególne lata jego trwania. W chwili, gdy środki przeznaczone na jeden rok nie zostaną spożytkowane, nie mogą zostać przeniesione na rok kolejny, a więc podlegają zwrotowi do organizatora. Ważne, by podmioty którym zostanie przyznane dofinansowanie utworzyły osobny rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do rozliczeń związanych z dotacją. Wszelkie materiały edukacyjne powstałe dzięki konkursowej dotacji zostaną prawnie przeniesione na Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegółowe opisy zadań oraz kompletne informacje na temat konkursu znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.

Źródła:

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10676881

Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą?

Strona główna

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także