Felieton

Pomoc humanitarna – kluczowe działania trzeciego sektora

icon
icon
5 minut
Udostępnij

O pomocy humanitarnej słyszał chyba każdy z nas, ale czy wiemy ile organizacji zaangażowanych w pomoc humanitarną istnieje i jak pomagają one w trudnych sytuacjach różnych społeczności? Różne stowarzyszenia i fundacje zajmujące się pomocą ludziom są na całym świecie, tak jak i pomagają praktycznie w na każdym kontynencie globu. Polskie NGOSy bardzo mocno angażują się w działania humanitarne same jak i przy udziale organizacji międzynarodowych. Jakub Kamiński w nowym felietonie dla Aktywiusza.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji zaangażowanych w pomoc humanitarną jest bez wątpienia Polski Czerwony Krzyż. PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna, istnieje już od 1919 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym na całym świecie działa około 80 milionów wolontariuszy i organizacją pożytku publicznego. Działania jakie podejmuje PCK to m.in. Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego – Stowarzyszenie prowadzi szkolenia i wykłady, podczas których przybliżana jest tematyka regulacji obowiązujących żołnierzy i cywili w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, które ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin. Promowanie honorowego krwiodawstwa – PCK prowadzi działania, które mają na celu upowszechnianie idei bezinteresownego dzielenia się krwią. Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. W działaniach PCK znajdziemy również opiekę i pomoc socjalną, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promocje właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych czy działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz wolontariat. Właśnie głównie na wolontariacie opiera się działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy z nas może zaangażować się w wolontariat lub wesprzeć PCK finansowo lub rzeczowo. W skład struktury organizacji wchodzą władze krajowe, okręgowe, rejonowe i jednostki podstawowych, aby zaangażować się w działalność PCK najlepiej skontaktować się z biurem okręgowym swojego województwa. Aby wesprzeć Czerwony Krzyż finansowo lub rzeczowo najlepiej zajrzeć na stronę pck.pl. 

Polska Akcja Humanitarna to kolejna organizacja niezwykle mocno zaangażowana w pomoc innym. PAH działa już od 1992 roku. Jak możemy przeczytać na stronie organizacji, w ciągu 25 lat swojej działalności pomogła ona 9,6 milionom ludzi, działała w 44 krajach, wybudowała 58 szkół i utworzyła 943 ujęcia wodne. Polska Akcja Humanitarna pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych spowodowanych konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnym poprzez pięć obszarów działań. Pierwszy z nich nazwany „SOS” to pomoc natychmiastowa. Celem działania w tym wypadku jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Dzięki temu działaniu zapewnione zostaje: podstawowy dostęp do wody i higieny (dostarczanie wody cysternami, dystrybucja pakietów higienicznych, naprawa i budowa punktów poboru wody), bezpieczne schronienie (dystrybucja materaców, koców, namiotów i odzieży), podstawowy dostęp do żywności (pakiety żywnościowe) i podstawowa opieka medyczna (leki i wyposażenie szpitali). Drugi z nich to „Woda”. PAH aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego buduje i remontuje toalety i łazienki w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, zapewnia wodę pitną poprzez budowanie i remonty studni i innych zbiorników wodnych oraz dostarczanie wody cysternami, aby zadbać o bezpieczeństwo higieniczne pomaga rodzinom poprzez szkolenia z higieny, dostarczenie pakietów higienicznych oraz tabletek oczyszczających wodę. Trzecim z obszarów działania PAH jest żywność. Aby zapewnić dostęp do żywności Polska Akcja Humanitarna dostarcza paczki żywnościowe, zapewnia wsparcie finansowe na zakup żywności oraz udziela grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych. Czwartym obszarem jest dostęp do schronienia i pomocy nieżywnościowej, aby to zapewnić PAH wyposaża w materiały niezbędne do budowy tymczasowego schronienia, odbudowuje i remontuje domy oraz dostarcza materiały nieżywnościowe. Ostatnim obszarem działania jest edukacja i pełny dostęp do niej. A    by zapewnić dostęp do edukacji organizacja odbudowuje szkoły i oferuje wsparcie dla dzieci poprzez programy edukacyjne i wsparcie psychologiczne. Tak jak w PCK każdy z nas może zaangażować się w pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej poprzez wolontariat lub pomoc finansową.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci czyli UNICEF został stworzony w 1946 roku by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które dotknęła II wojna światowa. Za inicjatora utworzenia organizacji uważa się Polaka – Ludwika Rajchmana. UNICEF działa do dziś i nadal niesie pomoc humanitarną skierowaną w sposób szczególny do dzieci. Trudno opisać każdą pomoc jakiej udzieliła organizacja i miejsca, w których jej udzielała. Każdego dnia przedstawiciele Fundusze działają w ok. 190 krajach i terytoriach aby zapewnić dzieciom szansę na przeżycie i rozwój, prawo i dostęp do edukacji, ochronę przed przemocą i wykorzystaniem, życie w bezpiecznym i czystym otoczeniu i równe szanse w życiu. Aby pomóc dzieciom z m.in. Haiti, Sudanu Południowego, Nepalu, Angoli czy Sierra Leone możemy zaangażować się w różne akcje UNICEFU lub przekazać datek pieniężny. Jedną z akcji, w którą włącza się bardzo dużo NGOSów, samorządów szkolnych i prywatnych osób jest akcja Prezenty bez Pudła. Dzięki stronie internetowej możemy zakupić np. szczepionki przeciw odrze, błonicy, ksztuścowi, tężcowi i rotawirusom. Możemy zakupić także antybiotyk dla niemowląt czy testy wykrywające malarie. Prezenty, które zakupimy nie trafiają do naszego domu, ale od razu do najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.

Jakub Kamiński

Źródła:

https://pck.pl/

Strona główna

https://unicef.pl/

fot. screen YT PAH spot

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Koncert ,,Solidarni z Białorusią’’ – relacja Aktywiusza

Aktualności

Czym jest ADR?