Komunikaty

NIK o współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Praca NIW ponownie z pozytywną oceną

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że konkursy Narodowego Instytutu Wolności objęte kontrolą, łącznie z wyborem ofert, zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, a zadania NIW związane z zarządzaniem Funduszem Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Funduszem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały wykonane rzetelnie.

W ponad 100-stronnicowym raporcie na temat współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, NIK wzięła pod lupę 42 jednostki: KPRM, Narodowy Instytut Wolności, cztery ministerstwa, pięć urzędów wojewódzkich oraz 31 beneficjentów programów, czyli organizacje III sektora.

Autorzy dokumentu dostrzegli poprawę działania Instytutu od czasu poprzedniej kontroli: „Stwierdzono, że postępowania konkursowe w NIW badane w ramach kontroli przeprowadzonej w 2020 r. zostały przeprowadzone z zachowaniem wymogów określonych w odpowiednich przepisach i uwzględniały wnioski NIK sformułowane w powyższym zakresie w wyniku kontroli prowadzonej w 2019 r.”. 

Kontrolerzy zbadali również jakość procedur gwarantujących bezstronność ekspertów oceniających wnioski/oferty w konkurach przeprowadzonych przez Instytut: „Żaden z (…) członków Komisji konkursowej, na etapie oceny merytorycznej poprzedzającej ustalenie list rankingowych nie oceniał jako ekspert oferty podmiotu, z którym był związany.” NIK zidentyfikowała kilka przypadków, w których osoby powiązane z organizacjami biorącymi udział w konkursie brały udział w pracach Komisji konkursowych FIO, przy czym jak wyjaśniła: „Nie stwierdzono także, aby ww. osoby poprzez swój udział w Komisjach konkursowych wpłynęły na ocenę ofert tych oferentów”.

Z raportu dowiadujemy się również, że Dyrektor NIW nie zmieniał decyzji dotyczących list rankingowych: „W objętych kontrolą konkursach, do dofinansowania zostały zatwierdzone oferty zgodnie z rekomendacjami Komisji/panelu ekspertów”. Ponadto NIK pozytywnie oceniła też proces zawierania umów z beneficjentami: „Umowy o dofinansowanie zadań publicznych zawierały wszystkie wymagane postanowienia oraz były podpisywane bez zbędnej zwłoki”. 

W trakcie kontroli stwierdzono opóźnienia w zatwierdzaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Do ustaleń odniósł się wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński, który wyjaśnił, że „termin 30 dni na zatwierdzenie sprawozdania jest niekiedy niewystarczający w przypadku, gdy z uwagi na dbałość o właściwe wykorzystanie środków publicznych przedstawione sprawozdanie wymaga wyjaśnień ze strony beneficjenta”. Wicepremier nadmienił, że w tej sytuacji „należy rozważyć zmianę ww. przepisu np. poprzez wydłużenie terminu w takich przypadkach”.

Bez zarzutu oceniona została praca Dyrektora Instytutu, który „(…) wywiązywał się ze swoich zadań związanych z przygotowaniem rocznych planów i sprawozdań z działalności NIW, a także z obowiązków związanych z przeprowadzeniem ewaluacji Programów, którymi zarządza”.

Autorzy raportu pozytywnie ocenili też jakość zarządzania funduszami, które stanowią źródło finansowania działań Instytutu: „Kontrola NIK nie wykazała nieprawidłowości dotyczących dotychczasowych działań podejmowanych przez NIW w związku z realizacją Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”.

Z raportu wynika, że znaczna część organizacji pozarządowych – 72,8%, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym jest zadowolona ze współpracy z administracją rządową. „Większość z nich stara się o finansowe wsparcie, ale też organizacje starają się współpracować poprzez uczestnictwo w konsultacjach aktów prawnych, posiedzeń wspólnych zespołów, czy też korzystają z patronatów honorowych” – podkreśliła Izba.

Link do raportu

Powyższa informacja prasowa została udostępniona do publikacji dla Redakcji Portalu Aktywiusz.pl.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Wpływ organizacji pozarządowej na proces budowlany

Aktualności

Umowa o pracę w NGO