Grant

Konkurs Korpusu Solidarności trwa – poszukiwani Partnerzy Regionalni

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: niw.gov.pl

Korpus Solidarności ma na celu zawarcie współpracy z podmiotami, które zdecydują się dorzucić swoją cegiełkę w pracy na rzecz rozwoju działań wolontariackich w regionie. Do 27 kwietnia włącznie potrwa nabór zgłoszeń na Partnerów Regionalnych województwa zachodniopomorskiego i podkarpackiego. 

Jak wszystkie programy organizowane przez Narodowy Instytut Wolności, również Korpus Solidarności poprzez realizowany Program Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich jego struktur, poprzez wdrażanie kolejnych form wolontariatu i angażowanie w nie lokalnych społeczności. Powyższe ma zostać zrealizowane poprzez składowe cele strategiczne jak ogólne zwiększenie liczby wolontariuszy przy jednoczesnym poszerzaniu oferty wolontariatu, a także zachęcenie obecnych wolontariuszy do jak najdłuższego angażowania się w prowadzone akcje społeczne. Do celów Programu należy również zwiększenie kompetencji oraz skuteczności koordynatorów wolontariatu. Z zakresu świadomości społecznej, Program ma wpłynąć na pozytyw e postrzeganie instytucji wolontariatu i pokazanie, iż działania altruistyczne mogą przy jeść realne zmiany dla danej społeczności.

Partnerzy Regionalni to mówiąc w skrócie ciała nadzorcze i zarządcze pełniące pieczę nad wolontariatem na obszarze wyznaczonym przez Korpus. W tym wypadku mowa o województwach podkarpackim i zachodniopomorskim. Partnerzy będą mieli styczność z czterema grupami odbiorców, do grup tych będą kierować wszelkie podejmowane działania. Mowa tu oczywiście o wolontariuszach, jak i koordynatorach wolontariatu. Ponadto zwracać się będą do organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu, czyli szeroko pojętej przestrzeni, w ramach której odbywał się będzie wolontariat.

Jakie zadania pełnią Partnerzy?

Rolą Partnerów Regionalnych jest wspomaganie rozwoju wolontariatu na danym obszarze. Oznacza to, iż w ich kompetencji będzie organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, czy to dla samych wolontariuszy czy ich koordynatorów. Co więcej Partnerzy mają zająć się organizacją debat wolontariackich, szerzących ideę niesienia pomocy i praktykowania wszelkiego rodzaju działań o podłożu altruistycznym. Kolejnym obszarem działań jest planowanie i przeprowadzanie akcji społecznych z udziałem zespołów wolontariuszy działających w regionie. Ważne jest tu podkreślenie wspomnianej regionalności. Korpus zdecydował się wybierać Partnerów dla konkretnych województw, ponieważ dzięki takiej praktyce, za rozporządzanie wolontariatem odpowiedzialne będą podmioty, które doskonale znają i rozumieją potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki tej znajomości będą w stanie prowadzić skuteczne działania, tworząc tym samym szansę na wprowadzenie konkretnych zmian w regionie. Oczywiście powyższe czynności nie stanowią listy zamkniętej – wskazane jest wręcz by Partnerzy wykazali się kreatywnością i wychodzili z inicjatywą tworząc kolejne obszary działaności.

Jak widać Partnerzy Regionalni pełnią bardzo istotną rolę w życiu wolontariackim w województwie. Oprócz organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, odpowiadają oni za finanse. Zadaniem Partnerów jest organizacja konkursów na mini granty.

Tegoroczna edycja 

W obecnej edycji naboru wykazanie się poprzez opisywanie innowacyjnych pomysłów na działania ze wskazaniem ich odbiorców czy kosztorysu nie jest tak istotne jak niegdyś. Teraz organizatorzy konkursu kładą największy nacisk na doświadczenie podmiotów, ich potencjał w realizowaniu powierzonych zadań oraz propozycje realnej organizacji. Każdy z wyłonionych Partnerów otrzyma dotację, która następnie zostanie rozdysponowana na konkretne zadania grupy odbiorców, tj. wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów, otoczenia wolontariatu. O jakiej kwocie mowa? Tegoroczna edycja programu zakłada, iż organizacje mogą wnioskować o maksymalną kwotę dotacji w wysokości 330 570 złotych. Należy pamiętać, że fundusze przyznawane są na czas trzech lat, tj. do 2023 roku. Żaden z Partnerów nie jest zobligowany do wniesienia wkładów własnych.  

Źródła:

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także