Vademecum

Z czego powinien składać się statut w stowarzyszeniu?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. pixabay.com

Statut jest najważniejszym dokumentem stowarzyszenia, jak pisałem we wcześniejszym artykule pełni funkcje swoistej konstytucji oraz mapy drogowej dla NGO. To dzięki statutowi członkowie stowarzyszenia wiedzą w jaki sposób ono funkcjonuje, a także jakie są jego cele. Myśląc o założeniu swojej własnej organizacji trzeba wiedzieć, z czego taki dokument powinien się składać.

To w jaki sposób powinien wyglądać statut, podobnie jak zdecydowana większość pozostałych najważniejszych aspektów funkcjonowania stowarzyszenia, zostało opisane w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Enumeratywnie wymienionymi informacjami, które muszą się znaleźć w statucie stowarzyszenia są:

 • Nazwa stowarzyszenia, odróżniająca je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • Siedziba i teren działania stowarzyszenia,
 • Cele i sposoby realizacji wskazanych celów,
 • Informacje o członkach stowarzyszenia (jakie są prawa i obowiązki członków organizacji, w jaki sposób nabywa się członkostwo, a także w jaki sposób można je utracić, opis procedur),
 • Informacje o organach stowarzyszenia (rodzaje organów, sposób wyboru członków zarządu oraz pozostałych organów, uzupełniania składu, kompetencje, tryb pracy),
 • Informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli stowarzyszenie przewiduje taką możliwość),
 • Sposób podejmowania decyzji,
 • Źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich),
 • Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • Zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Ponadto statut jest miejscem, w którym powinny znaleźć się informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację, a także opis jednostek terenowych stowarzyszenia.

Ustawa – jak to ustawa – jest pełna języka prawnego, który nie zawsze jest zrozumiały. Dlatego warto sobie wyjaśnić parę dodatkowych spraw.

Jeżeli w ustawie piszę, że w statucie należy wpisać siedzibę stowarzyszenia, to ustawodawcy nie chodziło o konkretny adres, tzn. ulicę oraz numer nieruchomości i numer klatki. W zupełności wystarczy, jeżeli twórcy statutu napiszą nazwę miejscowości, w której organizacja funkcjonuję.

Tutaj należy się zatrzymać i sprostować, że inaczej sytuacja wygląda w przypadku wniosku do sądu rejestrowego, w którym należy już wskazać dokładny adres siedziby stowarzyszenia. Pod adresem rejestrowym nie musi być prowadzona działalność organizacji, tam mogą być przechowywane dokumenty organizacji. Nie ma potrzeby, aby w statucie wpisywać pełny, dokładny adres tej siedziby. Jest to mało praktyczne rozwiązanie, ponieważ jeśli zmieni się adres siedziby organizacji, trzeba będzie też zmienić jej statut.

Ważna jest także kwestia informacji o członkach stowarzyszenia, które muszą być zawarte w statucie. Mówiąc definicjami, stowarzyszenie to grupa osób zebranych wokół wspólnego celu. Natomiast ci ludzie to członkowie stowarzyszenia. W statucie stowarzyszenia muszą być zapisane informacje o: rodzajach członków stowarzyszenia (np.: zwyczajni, wspierający i honorowi), sposobie nabywania członkostwa, obowiązkach i prawach członków, a także przyczynach utraty członkostwa i procedury, w której utrata członkostwa jest osiągana.

źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19890200104

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także