Felieton

Kongres Polaków w Republice Czeskiej – w trosce o polską tożsamość

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Organizacje pozarządowe działające na rzecz polskości funkcjonują w wielu krajach świata, oczywistym więc jest to, że takie organizacje funkcjonują również u południowego sąsiada Polski, czyli Republiki Czeskiej. NGO o polskim charakterze działające w tym kraju zrzeszone są w ramach Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. O którym więcej dla Aktywiusz.pl w nowym felietonie pisze Łukasz Musiatowicz.

Kongres Polaków w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem obywatelskim, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz reprezentuje społeczność polską w stosunku wobec społeczeństwa większościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC.

Organizacja ta została powołana do życia w marcu 1990 roku i od chwili powstania nieustannie poszerza zakres swojej działalności. Do najważniejszych działań Kongresu Polaków w RC należy wydawanie gazety Głos Ludu, jak również książek autorów polskich piszących w Czechach. Kongres Polaków w RC prowadzi Ośrodek Dokumentacyjny, w którym gromadzone są zbiory i materiały archiwalne dotyczące historii i współczesności Polaków zamieszkujących tereny Republiki Czeskiej. Zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, warsztaty młodzieżowe – teatralne, dziennikarskie, historyczne, europejskie. Kongres prowadzi witrynę internetową www.polonica.cz w której możecie znaleść pełno informacji z życia polskiej społeczności w Czechach.

Jako organizacja, mająca na celu dbanie o rozwój interesów polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej, zrzesza 33 polskich organizacji, które złożyły swój akces do Kongresu a ich przedstawiciele tworzą tzw. Radę Przedstawicieli. Organem wykonawczym Kongresu Polaków jest dziewięcioosobowa Rada Kongresu Polaków, której prezesem jest Mariusz Wałach a wiceprezesami są Tomasz Pustówka oraz Józef Szymeczek.

Jedną z większych inicjatyw tej organizacji jest projekt „Zaolzie teraz” będący wspólnym przedsięwzięciem Książnicy Cieszyńskiej oraz oczywiście Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju mniejszości polskiej w czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz wzmocnienie roli, jaką odgrywa ona we współpracy transgranicznej, poprzez stworzenie płaszczyzny kontaktów pomiędzy Polakami z obydwu stron granicy oraz instrumentów upowszechnienia wiedzy o życiu, dorobku i aktualnych problemach polskiej społeczności na Zaolziu, co w perspektywie owocować powinno również inicjatywami zmierzającymi do wzrostu integracji regionalnej. Równocześnie, poprzez upowszechnienie rezultatów projektu wśród czeskiej większości i przy udziale jej liderów, prezentację potencjału grupy mniejszościowej i warunków funkcjonowania, ukazywanych – co istotne – w kontekście doświadczeń innych europejskich regionów zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe, projekt przyczynić się powinien do zmiany sposobu widzenia mniejszości przez grupę większościową, która obecność Polaków na Zaolziu dostrzegać powinna nie przez pryzmat zagrożenia, ale bogactwa regionu.

Kongres Polaków w RC organizuje i wspiera jeszcze wiele rożnych inicjatyw takich jak kolonie w Polsce, wystawy malarskie, kursy fotograficzne, spotkania teatralno-filmowe. Jednak przede wszystkim wspomaga te projekty które mają na celu promowanie polskiej kultury w regionie Śląska Cieszyńskiego jak i w całych Czechach. W ostatnim czasie w związku z trwającym w Republice Czeskiej spisie ludności, Kongres Polaków w RC wystartował z kampanią społeczną zachęcającą do deklarowania polskiej narodowości. Wyrażam głęboką nadzieję, iż akcja społeczna odniesie pożądany efekt, zaś Kongresowi Polaków w RC życzę samych sukcesów w ich działalności na rzecz polskości.

Źródło:

https://www.polonica.cz/Kongres-Polakow/Projekty/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Nabór – Komitet Monitorujący FENG

Aktualności

Konkurs MON: „Niepodległość to Nasza Sprawa”