Vademecum

Kompendium wiedzy o wolontariacie – co musisz wiedzieć?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: freepik.com

W celu poszerzenia informacji o wolontariacie postanowiliśmy przygotować notatkę zawierającą zagadnienia, które nie dla każdego muszą być oczywiste. Oto pięć wybranych przez nas kwestii dotyczących wolontariatu. 

Czy wolontariat wlicza się do świadczeń emerytalnych i stażu pracy? 

  Wolontariusz nie jest pracownikiem i z tytułu swojej działalności nie pobiera wynagrodzenia. Swoją aktywność wykonuje na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę. Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym. Sprawy, które nie są uregulowane w porozumieniu wolontariackim oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Okres wykonywania wolontariatu nie wpływa na uprawnienia pracownicze takie jak, świadczenia emerytalne, urlop wypoczynkowy, nie zalicza się do stażu pracy. 

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariuszy? 

Instytucja, która korzysta z pomocy wolontariuszy w ustawie określana jest mianem ,,korzystającego”. Korzystającym mogą być między innymi: 

  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • osoby prawne i jenostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych do których zaliczamy: parafie, zakony, bractwa prawosławne, gminy zarówno żydowskie jak i muzłumańskie; 
  • organizacje pozarządowe, czyli takie podmioty prawne posiadające zdolność prawną, ale niebędące jednostkami sektora finansów pubicznych oraz działające nie dla zysku (non profit); 
  • spółdzielnie socjalne 
  • szkoły i inne placówki oświatowe 
  • organy administracji publicznej zarówno centralnej jak i samorządowej 
  • zakłady opieki zdrowotnej 

Podmioty te są uprawnione do korzystania ze świadczeń wolontariuszy z wyłączeniem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz? 

Jeśli chcemy zostać wolontariuszem, to nie potrzebujemy do tego jakiś szczególnych uprawnień. Każdy praca na wolontariacie ma swoją specyfikę. Kiedy pracodawca wymaga od wolontariusza dodatkowe uprawnienia czy badania lekarskie przed podjęciem pracy, to wolontariusz powinien takie badania odbyć lub posiadać stosowne uprawnienia w celu rozpoczęcia działalności. 

W jakich sytuacjach należy ubezpieczyć wolontariusza? 

  Gdy wolontariusz wykonuje swoje świadczenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a także wtedy, gdy zawiera porozumienie na czas nieokreślony, korzystający ma obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym musi podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i następnie opłacić za wolontariusza składkę. 

  Jeśli mamy taką sytuację, że organizacja zawiera porozumienie na czas dłuższy niż 30 dni, to państwo polskie przejmuje na siebie koszt takiego ubezpieczenia i obejmuje nim wolontariusza na mocy tak zwanej małej ustawy wypadkowej ( z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

Ustawa daje również możliwość objęcia wolontariusza ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie przysługuje mu ubezpieczenie zdrowotne z inego tytułu. Korzystający zgłasza wolontariusza do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, następnie podpisuje umowę a potem opłaca składkę zdrowotną za wolontariusza. Takiemu wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie zdrowotne od dnia określonego  
w umowie zawartej umowy przez korzystającego z NFZ. 

Czy praktyki studenckie mogą być traktowane jako wolontariat? 

Praktyki studenckie, staże to coś zupełnie innego niż wolontariat. Z tego względu nie ma możliwości traktowania tego typu działalności jako wolontariat. Praktyki studenckie polegają na zdobywaniu praktycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów, a ich odbycie jest obowiązkiem nałożonym przez uczelnie. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje powierzone mu prace.  


O wolontariacie pisaliśmy już wcześniej. Przeczytaj, dowiedz się, działaj.


 

źródła: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza?, Co powinniśmy wiedzieć o wolontariacie a boimy się zapytać?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Maturzysto dokonaj dobrego wyboru!