Komunikaty

Podsumowanie działalności RDPP i RDzMP za rok 2022

icon
icon
15 minut
Udostępnij

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z działalnością Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem w 2022 r. oraz poznali wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego nt. wolontariatu w Polsce.

Podczas posiedzenia informacje nt. działalności RDPP w 2022 r. przedstawił Współprzewodniczący RDPP Szymon Dziubicki. Z kolei informacje z działalności RDzMP w 2022 r. przedstawił Współprzewodniczący RDzMP Piotr Mazurek. Wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego nt. wolontariatu w Polsce pokazał Dyrektor Departamentu Badań Społecznych (GUS) Piotr Łysoń.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

RDPP jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Przewodniczącym Komitetu, powołanym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stosownie do art. 36 ustawy o pożytku RDPP składa się z:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Skład Rady

Pracami RDPP kieruje dwóch współprzewodniczących wybranych spośród członków RDPP. Od października 2021 roku rozpoczęła działalność RDPP VII kadencji. Jej pracami kierowali: ze strony rządowo-samorządowej  Pan Wojciech Kaczmarczyk (Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor NIW-CRSO) oraz ze strony pozarządowej Pan Łukasz Samborski (Fundacja RC – do 26 września 2022 r.). W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Pana Łukasza Samborskiego 27 września 2022 r. na współprzewodniczącego strony pozarządowej wybrany został Pan Szymon Dziubicki (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej).

Skład RDPP VII kadencji w 2022 r. ulegał zmianom i przedstawiał się następująco:

 • 17 przedstawicieli strony rządowej:
 • Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, przedstawiciel Ministra Zdrowia
 • Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska
 • Paweł Hut – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – współprzewodniczący Rady
 • Beata Karbownik – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, przedstawiciel Ministerstwa Finansów
 • Piotr Krygiel – Przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm IX Kadencji, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Natalia Latocha – Dyrektor Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1 lutego 2022 r.)
 • Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki
 • Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Aneta Piątkowska – Zastępca Dyrektora, przedstawiciel Ministerstwa Technologii i Rozwoju
 • Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości
 • Anna Sulińska – Wójcik – Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawiciel Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych 
 • Andżelika Wardęga – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 4 przedstawicieli strony samorządowej:
 • Grzegorz Borek – Związek Województw RP
 • Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich
 • Bożena Lisowska – Związek Powiatów RP
 • Katarzyna Piórkowska – Związek Gmin Wiejskich RP.
 • 24 przedstawicieli strony pozarządowej:
 • Michał Budny – Fundacja Inicjatyw Lokalnych im. Prof. Waleriana Pańki
 • Patryk Czech – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Weronika Czyżewska – Waglowska – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Wojciech Dec – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 • Szymon Dziubicki – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (od 10 sierpnia 2022 r.) – współprzewodniczący Rady od 27 września 2022 r.
 • Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne
 • Natalia Janikowska – Stowarzyszenie Projekt Poznań
 • Edgar Kobos – Fundacja Polski Instytut Liderów
 • Jakub Kosowski – Akademicki Związek Sportowy
 • Tomasz Kujaczyński  – Związek Harcerstwa Polskiego
 • Maciej Dawid Kunysz – Stowarzyszenie EKOSKOP
 • Paweł Kwaśniak – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej
 • Arkadiusz Malik – Fundacja im. Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego
 • Marek Masalski – Polska Rada Ekumeniczna
 • Ewelina Nycz – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
 • Jarosław Nyk – Fundacja Kulskich na rzecz Relacji Polsko – Amerykańskich
 • Justyna Kalina Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 • Piotr Palutkiewicz – Warsaw Enterprise Institute
 • Marzena Pieńkosz-Sapieha – Federacja Polskich Banków Żywności
 • Łukasz Samborski – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
 • Maciej Seweryn – Fundacja Polska Wielki Projekt
 • Jan Walczuk – Instytut Suwerennej
 • Agnieszka Wesołowska – Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup.

Odwołani z Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji w 2022 roku:

 • Strona rządowa:
 • Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do 31 stycznia 2022 r.)
 • Strona pozarządowa:
 • Marta Kowalczyk – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (do 8 czerwca 2022 r.)
 • Błażej Żuk – Fundacja im. Wojciecha Szczepaniaka (do 16 sierpnia 2022 r.)
 • Tadeusz Mikołaj Albiński – Instytut Rzeczpospolitej im. Pawła Włodkowica (do 26 października 2022 r.)
 • Jakub Horbacz – Fundacja Artemedia (do 9 listopada 2022 r.).

Informacja o posiedzeniach Rady

RDPP VII kadencji w 2022 roku odbyła 5 posiedzeń plenarnych: 25 stycznia 2022 r., 22 marca 2022 r., 12 lipca 2022 r.,  27 września 2022 r. i 29 listopada 2022 r. Dwa pierwsze posiedzenia odbyły się w formie zdalnej, dwa kolejne w formie stacjonarnej, ostatnie – w hybrydowej. 

Działalność zespołów problemowych Rady

Członkowie RDPP pracowali w 15 stałych zespołach problemowych i 1 zespole doraźnym :

 1. Zespole do spraw Funduszy i Realizacji Zasady Partnerstwa
 2. Zespole do spraw Gospodarki, Rozwoju i Samorządu Terytorialnego
 3. Zespole do spraw Komunikacji Społecznej, Mateczników Kultury Ludowej i Patriotyzmu
 4. Zespole do spraw Interwencji
 5. Zespole do spraw Regulaminowych
 6. Zespole do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
 7. Zespole do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego
 8. Zespole do spraw Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 9. Zespole do spraw Dialogu Obywatelskiego
 10. Zespole do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych i Uproszczeń
 11. Zespole do spraw Dostępności
 12. Zespole do spraw Wolontariatu i Społecznikostwa
 13. Zespole do spraw Klimatu i Ochrony Środowiska
 14. Zespole do spraw Włączenia Społecznego i Przeciwdziałania Ubóstwu 
 15. Zespole do spraw Współpracy Międzynarodowej 

oraz Zespole doraźnym do spraw Pomocy Ukrainie.

Zespoły problemowe RDPP obradowały łącznie na 98 posiedzeniach, wliczając w to posiedzenia Komisji Wyborczych oraz Odwoławczej w ramach wyborów do 14 komitetów monitorujących fundusze europejskie na lata 2021-2027.

Działalność Zespołu ds. Wolontariatu, Społecznikostwa, Mateczników Kultury Ludowej i Patriotyzmu – VII kadencja RDPP.

Powołanie Zespołu – Uchwała nr 13 RDPP z dnia 6 grudnia 2022r.

Aktualny skład Zespołu 

Przewodniczący:

Wojciech Jachimowicz

Pozostali członkowie:

– Bogusław Cebulski;

– Alicja Gawinek;

– dr Maciej Kunysz;

– prof. Jacek Kurzępa;

– Justyna Ochędzan;

– Łukasz Samborski;

– Agnieszka Wesołowska.

Zespół każdorazowo obradował przy zachowaniu kworum.

Udział w posiedzeniach zespołu wzięło udział ponad 70 gości.

Z inicjatywy Zespołu zorganizowano 11 posiedzeń zajmując się wymienionymi tematami:

1.Współpraca Instytutu Pamięci Narodowej ze środowiskami społeczeństwa obywatelskiego i społecznikami

2.Współpraca Generalnego Konserwatora Zabytków ze stowarzyszeniami i społecznikami w zakresie ochrony dziedzictwa materialnego

3.Działania Instytutu Zachodniego w obrębie dokumentowania pamięci na Ziemiach Zachodnich

4.Dzialania samorządów na rzecz współpracy ze środowiskami obywatelskimi w gminach

5.Prace nad definicją pojęcia „społecznik w strukturach społeczeństwa obywatelskiego”

5.Społeczny Ruch Muzeów Domowych w Polsce

6.Inicjatywa budowy szlaku św. Wojciecha w Polsce

8.Bieżąca współpraca w Narodowym Instytutem Wolności -CRSO (na każdym posiedzeniu Zespołu)

9.Wsparcie materialne realizowane przez fundacje bankowe

10.Działalność Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego

11.Działalność Towarzystwa Rodu Plewko na arenie międzynarodowej

12.Dylematy egzystencjonalne młodego pokolenia Polaków w kontekście planów emigracyjnych

13.Aktywnośc młodzieży akademickiej na pograniczu Polsko Niemieckim

14.Szkoła miejscem budowania patriotyzmu młodych

15.Koła Gospodyń Wiejskich miejscem aktywizacji społecznej

16.Ministerstwo Rolnictwa – wsparcie środowisk wiejskich w aktywizacji społecznej

17.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – sposoby i zakres finansowania KGW

18.Problematyka Mateczników Polskości, jako inicjatywa społeczna w Polsce

19.Historyczna działalność bractw rycerskich w ramach stowarzyszeń

20.Prawne aspekty wsparcia działalności społecznikowskiej – mec. Agnieszka Cudo

21.Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – badania nad społecznymi inicjatywami gromadzenia zbiorów

22.Ochotnicze Straże Pożarne miejscem aktywności społecznej i patriotycznej

Członkowie Zespołu aktywnie uczestniczą w działaniach miedzy posiedzeniami.

Między innymi:

– Jubileusz 100-lecia Związku Polaków w Niemczech

– Spotkanie z Wice Marszałek Sejmu Panią Małgorzatą Gosiewską

– Miedzynarodowa Konferencja o ruchu Muzeów Domowych

-Konferencje poświęcone wolontariatowi, społecznikom i patriotycznym inicjatywom społecznym

Uchwały podjęte w okresie sprawozdawczym

Efektem prac RDPP w 2022 r. było podjęcie 91 uchwał. Część z nich dotyczyła spraw przekazanych do zaopiniowania przez ministerstwa, część była efektem inicjatywy własnej RDPP oraz konieczności stworzenia procedury wyłaniania organizacji pozarządowych 
do składów komitetów monitorujących programów polityki spójności na lata 2021 – 2027. 

Problematyka kluczowych uchwał w 2022 r.

1. Uchwała nr 15 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia  11 stycznia 2022 r. w sprawie objęcia działaniami ochronnymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego w związku z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego postulowała o pilne podjęcie niezbędnych działań chroniących organizacje społeczeństwa obywatelskiego przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.  Celem postulowanej interwencji powinno być zminimalizowanie podwyżek cen energii elektrycznej i gazu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które w znakomitej większości nie prowadzą działalności gospodarczej, a nawet zarobkowej, nie powinny być traktowane na równi z podmiotami gospodarczymi czy nawet z administracją publiczną. Nie były one w stanie wygenerować dodatkowych środków (np. darowizn) na pokrycie gwałtownie rosnących rachunków za gaz i energię elektryczną.

2. Uchwała nr 27 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 17.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia do zapisów Programu Fundusze Europejskie  na Pomoc Żywnościową dla Najbardziej Potrzebujących  2021-2027, przeznaczenia środków z Pomocy Technicznej na wsparcie potencjału wdrożeniowego Organizacji Pozarządowych Lokalnych realizujących dystrybucję żywności oraz w sprawie monitoringu skuteczności działań.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową dla Najbardziej Potrzebujących  2021- 2027 zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz daje szansę aktywizacji osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ograniczenie dostępności do pomocy żywnościowej w ok. 190 gminach spowodowane jest brakiem Organizacji Pozarządowych Lokalnych (OPL), zawieszeniem ich działalności lub rezygnacją z realizacji dystrybucji. Wsparcie potencjału wdrożeniowego Organizacji Pozarządowych Lokalnych wzmocni sieć dystrybucji, umożliwi bardziej efektywną realizację Programu, pozwoli na ich utrzymanie i rozwój w nowym okresie programowania. Jest to także szansa dla mniejszych i nowych organizacji m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich. Należy podkreślić, że w OPL pracują często wolontariusze i osoby zagrożone deprywacją, które traktują tę pracę jako własną aktywizację. 

Rada zarekomendowała przeznaczenie odpowiednich środków z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 w taki sposób, by można było efektywnie wspierać rozwój potencjału wdrożeniowego Organizacji Pozarządowych Lokalnych realizujących pomoc żywnościową  w poszczególnych gminach. Rada rekomenduje przeznaczenie co najmniej 0,5 % wartości programu w ramach Pomocy Technicznej  programu na ten cel. W latach 2014-2020 zaoszczędzono znaczną kwotę środków z Pomocy Technicznej (4 %), co wskazuje na możliwości finansowe w zakresie wsparcia OPL w nowym Programie.

3. Uchwała nr 33 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu RDPP w sprawie zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Niepodległą Ukrainę.

Rada Działalności Pożytku Publicznego:

 1. potępiła akt międzynarodowej agresji jakim jest zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej, wspieranej przez Białoruś, na wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Jednocześnie Rada wyraziła  solidarność wobec narodu ukraińskiego oraz wszystkich osób z Ukrainy przebywających w Polsce. 
 2. wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia do granic Europy wojny, która niesie zniszczenie podstawowych wartości naszej cywilizacji, takich jak: życie ludzkie, demokracja, prawa człowieka i zasady prawa międzynarodowego. 
 3. zaapelowała do wszystkich publikujących i powielających treści  w mediach, 
  w tym także w mediach społecznościowych o szczególną uwagę wobec toczącej się wojny dezinformacyjnej i nadzwyczaj dokładne i rzetelne weryfikowanie rzetelności i prawdziwości informacji, związanych z walkami, toczącymi się 
  za naszą wschodnią granicą oraz innymi, potencjalnymi fake newsami, dotyczącymi efektów wojny na Ukrainie w obszarze współpracy międzynarodowej oraz sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce i innych krajach europejskich. 
 4. wyraziła głęboką wdzięczność dla wszystkich organizacji obywatelskich 
  w Polsce, które w poczuciu solidarności z Ukrainą i jej wolnymi obywatelami, nie szczędząc sił, od pierwszych chwil tej wojny organizują i niosą pomoc potrzebującym. Rada apeluje o dalsze działania na rzecz pomocy potrzebującym, w perspektywie humanitarnej, a także szykowanie planów i zasobów do pomocy długoterminowej i wsparcia w organizacji życia uchodźców.  

4. Uchwała nr 36 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia ułatwień dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy.

 Rada wniosła o wprowadzenie następujących rozwiązań:

1) zwolnienia pomocy humanitarnej niesionej w postaci darowizn rzeczowych 
z podatku VAT,

2) wprowadzenie uproszczonego trybu zlecania zadań publicznych, w zakresie niesienia pomocy obywatelom Ukrainy, opuszczającym Ukrainę w wyniku działań zbrojnych prowadzonych przez Federację Rosyjską;

3) objęcie wolontariuszy świadczących pomoc obywatelom Ukrainy ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC, finansowanych z budżetu państwa;

4) objęcie obywateli opuszczających Ukrainę w wyniku działań zbrojnych prowadzonych przez Federację Rosyjską pomocą żywnościową oraz Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

6. Uchwała nr 80 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 października 2022 r. w sprawie regulaminu przyznawania Patronatu Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Patronat honorowy został przyznany Poznańskiemu Kongresowi Gospodarczego (który odbył się w dniach 20 – 21 października 2022 r.). Dzięki udzielonemu patronatowi, organizator umieścił na materiałach promujących wydarzenie nazwę oraz logotyp Rady.

7. Uchwała nr 82  Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027. z późniejszymi zmianami (Uchwały nr 83 i nr 95) i Uchwała nr 91  z dnia 2 listopada 2022 r.  w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Członkowie Rady stworzyli i przyjęli procedurę wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 w postaci ordynacji wyborczej, formularza zgłoszeniowego, która przyczyniła się do rzetelnego i sprawiedliwego wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, jako przedstawicieli Rady  do 14 komitetów monitujących programów polityki spójności w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027.

8. Uchwała nr 104 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia „Dobrych praktyk” i wskazówek dotyczących procesów organizacji wyborów do Komitetów Monitorujących Fundusze Europejskie 2021 -2027.

Rada przygotowała dokument skierowany do Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, w którym zaapelowała o dokładne stosowanie się do ordynacji wyborczej oraz opracowywania kalendarza wyborczego, zachowywanie transparentności w pracach Komisji Wyborczej, prowadzenie „polityki” włączającej, tj. m.in. dopuszczenie obserwatorów do całości procesu wyborczego czy nagrywania posiedzeń, gdy mają one formułę on-line oraz o jawność wszelkich działań. Przypomniano, że powoływane Komisje Wyborcze i Komisje Odwoławcze działają tylko w granicach Ordynacji Wyborczej i nie mają uprawnień do samowolnego sposobu jej interpretacji oraz dokonywania wstępnych sekcji formularzy nadesłanych przez organizacje pozarządowe.

Wydarzenia zewnętrzne z udziałem członków Rady

1. Spotkania członków Rady z przedstawicielami administracji państwowej  
ws. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy (11.03 – 23.05.2022 r.)

Głównym celem spotkań, było stworzenie i wypracowanie sprawnego systemu wsparcia (w postaci pomocy finansowej, prawnej, materialnej) organizacjom pozarządowym oraz polskiemu społeczeństwu na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, który był niezbędny, aby móc nieść pomoc przez wszystkich zainteresowanych na terytorium Polski. 

Współpraca z mediami

Media społecznościowe

RDPP na bieżąco przekazuje informacje o podejmowanych działaniach poprzez fanpage na portalu Facebook.Inicjatorem oraz administratorem strony jest Jarosław Nyk – Przewodniczący zespołu ds. Komunikacji Społecznej. 

Patronat newslettera aktywiusz.pl

 W wyniku rozmów na temat współpracy newsletter stworzony przez portal Aktywiusz.pl został w 2022 r. objęty patronatem RDPP. Newsletter pojawia się ok. dwa razy w miesiącu i obejmuje zagadnienia związane z sektorem pozarządowym w Polsce. Wśród zamieszczonych informacji można znaleźć m.in.: 

– komunikaty RDPP; 

– komunikaty z posiedzeń plenarnych RDPP; 

– informacje o naborach; 

– rozmowy i wywiady z członkami RDPP.

W związku z otrzymaniem przez biuletyn portalu Aktywiusz.pl patronatu również Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, inicjatywa ma na celu także harmonizację komunikacyjną prac obu organów.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Szkolenia PO WER

Aktualności

Republikanie w Polsce chcą wykształcić młode elity

Aktualności

Sprawdź stronę internetową swojej organizacji