Felieton

Fundacja Republikańska działa na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

icon
icon
5 minut
Udostępnij

Fundacja Republikańska powstała w październiku 2009 roku. Zajmuje się promowaniem idei republikańskich w społeczeństwie polskim. Działalność tej organizacji jest oparta na wielu obszarach. O których więcej w nowym artykule dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Fundacja Republikańska jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażując się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest właściwą postawą budującą nasze społeczeństwo obywatelskie. Osoby zaangażowane w prace tej Fundacji, łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele: kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, zwiększanie podmiotowości państwa, polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka w szczególności ochrony jego życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Członkowie tej organizacji wskazują, że ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, która jak wiemy oddziałuje na ludzi po dziś dzień oraz wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków – jak wskazują członkowie Fundacji proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania.

Instytucje życia obywatelskiego, stowarzyszenia w których zrzeszają się obywatel, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty – są wciąż niestety małe i słabe. Natomiast odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy mają świadomość konieczności dbania o edukację swoich dzieci, w związku z tym są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu niestety ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na „politykę”. Fundacja Republikańska obrała sobie słuszny cel zmiany tego podejścia wśród Polaków.  

Poprawa tego stanu rzeczy jak dowiadujemy się wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym oraz uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w zmierzchłych czasach  I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli.

Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską:

  • prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań,
  • funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowanie się w działalność organizacji dużej liczby osób,
  • finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców, pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.

Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są oczywiście zbieżne z ich celami. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków. Dlatego też współpracownicy tej Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji.

Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza iż angażować się w jej działalność mogą zarówno osoby chcące poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osoby zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych, a także osoby zaangażowane zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną. Można napotkać informacje o tej organizacji i iż jest polityczna, jednak tylko w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, ekspertów, działaczy społecznych oraz zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa.

Priorytetowym zadaniem Fundacji jak czytamy na jej stronie, jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów. Drugim istotnym zadaniem w działalności Fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu „think tank”. Trzecim priorytetem tej Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, mającego zajmować się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych, jest to bardzo rzeczowy projekt. Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej, miedzy innymi po przez wydawanie kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”. Fundacja ta tworzy również dosyć popularny Kongres Republikański, gromadzący szerokie grono ludzi angażujących się w działalność organizacjach społecznych i politycznych o profilu prawicowym, centroprawicowym i eksperckim.

Źródło:

O fundacji

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także