Komunikaty

ZHR nagrodzony tytułem Organizacji Pozarządowej Roku wg Forum Ekonomicznego

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: fot. ZHR

Jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego biznesu jest coroczne Forum Ekonomiczne. Tradycyjnie odbywające się w Krynicy, tym razem z przyczyn epidemiologicznych miało miejsce w sudeckim Karpaczu. Kapituła Forum Ekonomicznego wyróżnia statuetkami w kategoriach: Człowieka Roku, Firmę Roku, Nagrodę Specjalną, a także Organizacje Pozarządową Europy Środkowo-Wschodniej Roku. Tegoroczną organizacją pozarządową roku został wybrany Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Nagrodę wręczył wicepremier, minister kultury, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Piotr Gliński – pisze Artur Tyński dla portalu aktywiusz.pl. 

źródło: ZHR

Tytuł został przyznany Organizacji „za misję twórczego i efektywnego łączenia tradycji z wyzwaniami współczesnego świata przez minione 30 lat wolnej Polski”. W zeszłych latach statuetkę otrzymały między innymi takie organizację jak Caritas Polska, a także Polska Akcja Humanitarna.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest, jak sami o sobie piszą, wspólnotą przyjaciół: dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej. Celem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wychowanie człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. Obecnie na Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej składa się 1014 drużyn harcerskich, w których aktywnie działają 17 500 Harcerek i Harcerzy, a także 1800 Instruktorek i Instruktorów.

źródło: www.harcerki.zhr.pl/pogotowie-harcerek/

Metoda Harcerska według ZHR

Praca wychowawcza prowadzona wewnątrz drużyn harcerskich ZHR odbywa się w oparciu o metodę harcerską. Co istotne, w przeciwieństwie do Związku Harcerstwa Polskiego, praca wychowawcza w ZHR wciąż jest osobno prowadzona dla harcerek, a osobno dla harcerzy. Związek nieustannie modyfikuje swój program, a także sposób działania w celu odpowiadania na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

Modelowo zbiórki harcerskie powinny odbywać się w małych grupach metodycznych podzielonych ze względu na realizowany program oraz wiek. Kolejne grupy wiekowe odpowiadają poziomom dziecięcego rozwoju psychofizycznego. Są to:

– Zuchenki/Zuchy w wieku od 6 do 11 lat,

– Harcerski/Harcerze w wieku od 11 do 15 lat,

– Wędrowniczki/Wędrownicy w wieku od 15 do 18 lat,

– Harcerski Starsze/Harcerze Starsi w wieku od 18 do 30 lat.

Kluczową postacią w funkcjonowaniu organizacji są Instruktorzy ZHR. Instruktor powinien dbać o swój stały rozwój, wytrwale dążyć do wyznaczonych przez siebie celów, odkrywać własne powołanie. Jest chrześcijaninem, zna zasady swojej wiary, pogłębia je, a osobistym przykładem świadczy przykład życia zgodnego z nauką Kościoła. Instruktor ZHR jest patriotą aktywnie służącym Polsce, uczestniczy w życiu państwa, zna jego historie. Całym swoim życiem dąży do ideału zawartego w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W codziennej pracy instruktorskiej stosuje metodę harcerską. W życiu Instruktora ZHR ważnym zagadnieniem jest pojęcie służby. Służba jest rozumiana jako wyraz czynnej chęci niesienia pomocy wszystkim bliźnim. Każda z drużyn harcerskich zrzeszonych w ZHR powinna pełnić służbę na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. W tym kontekście szczególnie charakterystyczna jest tak zwana Biała Służba, pełniona w trakcie pielgrzymek papieskich. Stała się elementem kształtującym, a jednocześnie charakteryzującym ZHR na tle pozostałych organizacji skautowych obecnych w Polsce

Historia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Początków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej należy szukać w 1980 r., gdy powstawały pierwsze Kręgi Instruktorów Harcerskim im. Andrzeja Małkowskiego (w skrócie KIHAM). W ich skład wchodziły środowiska harcerzy i instruktorów, którzy nie zgadzali się z faktycznym podporządkowaniem struktur Związku Harcerstwa Polskiego władzy komunistycznej. Poza niezależnością od PZPR, głównym celem założycieli ZHR-u był powrót do zasad wychowania harcerskiego wypracowanego przez twórców ruchu skautowego na ziemiach II RP. Formalnym powołaniem ZHR-u było spotkanie 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich, które miało miejsce 12 lutego 1989 roku w Warszawie. Tematem spotkania było opracowanie charakteru oraz wybranie nazwy nowej organizacji. Już trzynaście dni później, czyli 25 lutego 1989 roku doszło do zjazdu ponad dwustu delegatów środowisk harcerskich, którzy przyjęli uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

źródło: www.zhr.pl/o-nas/historia/, www.zhr.pl/o-nas/, www.forum-ekonomiczne.pl/

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Kongres ESG Polska Moc Biznesu