Felieton

,,Z ziemi polskiej do włoskiej’’ – wraca polsko-włoski projekt dla naukowców

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do wspólnego projektu badawczego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską. Jest to niebywała szansa dla organizacji chcących podtrzymywać przyjazne relacje między naszymi narodami. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Celem ogłoszonego naboru jest wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”). Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Środki na prowadzenie badań muszą być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Powinny one mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Z oferty o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Wymaganiem dodatkowym jest  Koordynator w Projektu, którym może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

Dziedziny, które są brane pod uwagę : matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie.  Zainteresowane naborem podmioty powinny składać wnioski w terminie do 19 marca 2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Informacje odnośnie sposobu i formy składania wniosków są dostępne na stronie internetowej

https://programs.nawa.gov.pl.

Osoby uprawnione do składania wniosku składając wniosek w systemie muszą posiadać aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy udzielone przez osobę uprawnioną (np. rektora uczelni lub dyrektora instytutu badawczego) i załączyć je do składanego wniosku.

Z swojej strony zachęcam do zgłaszania swoich propozycji w naborze, jest to duża szansa na zacieśnianie relacji Polsko – Włoskich a przede wszystkim na ich podtrzymywanie. Bo jak wiemy Włochy jako kraj są od wieków nam Polakom bliskie co ukazuje wzmianka o tym kraju w hymnie, ale też z racji papieża Jana Pawła II relacje te są szczególnie ważne. Dlatego też tak ważne jest ich podtrzymywanie poprzez różne inicjatywy między krajowe.

Łukasz Musiatowicz

fot.pixabay

Źródło:

https://nawa.gov.pl/images/Wymiana-miedzynarodowa/Canaletto-2021/Zaproszenie-do-skladania-wnioskow-2021-Canaletto.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Za Nami kolejne warsztaty!

Aktualności

Z Fundacją PZU po lekcjach

Aktualności

Fundacja Polskie Lasy w obronie dziedzictwa przyrodniczego

Subscribe to our newsletter