Felieton

,,Z ziemi polskiej do włoskiej’’ – wraca polsko-włoski projekt dla naukowców

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do wspólnego projektu badawczego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską. Jest to niebywała szansa dla organizacji chcących podtrzymywać przyjazne relacje między naszymi narodami. Więcej na ten temat w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Celem ogłoszonego naboru jest wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”). Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Środki na prowadzenie badań muszą być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Powinny one mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Z oferty o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Wymaganiem dodatkowym jest  Koordynator w Projektu, którym może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

Dziedziny, które są brane pod uwagę : matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie.  Zainteresowane naborem podmioty powinny składać wnioski w terminie do 19 marca 2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Informacje odnośnie sposobu i formy składania wniosków są dostępne na stronie internetowej

https://programs.nawa.gov.pl.

Osoby uprawnione do składania wniosku składając wniosek w systemie muszą posiadać aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy udzielone przez osobę uprawnioną (np. rektora uczelni lub dyrektora instytutu badawczego) i załączyć je do składanego wniosku.

Z swojej strony zachęcam do zgłaszania swoich propozycji w naborze, jest to duża szansa na zacieśnianie relacji Polsko – Włoskich a przede wszystkim na ich podtrzymywanie. Bo jak wiemy Włochy jako kraj są od wieków nam Polakom bliskie co ukazuje wzmianka o tym kraju w hymnie, ale też z racji papieża Jana Pawła II relacje te są szczególnie ważne. Dlatego też tak ważne jest ich podtrzymywanie poprzez różne inicjatywy między krajowe.

Łukasz Musiatowicz

fot.pixabay

Źródło:

https://nawa.gov.pl/images/Wymiana-miedzynarodowa/Canaletto-2021/Zaproszenie-do-skladania-wnioskow-2021-Canaletto.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Jak TERAZ pomagać Ukrainie? Relacja korespondenta wojennego

Aktualności

Kupując rogalika, pomagasz niepełnosprawnemu Krzysiowi.

Aktualności

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na Dolnym Śląsku