Komunikaty

Wyniki Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych już są

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Narodowy Instytut Wolności 18 grudnia opublikował wyniki w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020- 2030. W ramach wszystkich czterech priorytetów dofinansowanie otrzyma aż 17 wniosków oraz 11 organizacji. Wygrane podmioty zyskają szansę na rozwój lokalny poprzez ulepszenie infrastrukturalne i edukacyjne uniwersytetów ludowych. Pozostaje jedynie czekać na owoce pracy beneficjentów.

Organizatorzy programu dostrzegli potencjał w edukacji opartej na pedagogice grundvigiańskiej. Polega ona przede wszystkim na zachowaniu partnerskiej relacji między nauczycielem a uczniem. W uniwersytetach ludowych istotą wartością jest poczucie wspólnoty, dlatego potrzeby uczniów są na bieżąco uwzględniane w programie nauczania. Ponadto, strategia edukacyjna obrana przez UL zakłada holistyczne podejście do nauki oraz tzw. naukę przez praktykę.

Co charakteryzuje uniwersytety ludowe?

Uniwersytet ludowy to nieformalna placówka publiczna, zajmująca się edukacją osób po 18 roku życia. Edukacja w tego typu placówkach opiera się na zwiększaniu kompetencji zawodowych oraz społecznych ludności małomiasteczkowej i wiejskiej. Ważnym elementem jest kultywowanie lokalnych tradycji oraz upowszechnianie wiedzy na temat możliwości rozwojowych jakie niesie za sobą dany region. Uniwersytety ludowe służą również aktywizacji lokalnych społeczności i utwierdzaniu ich w uczuciu patriotyzmu do małych ojczyzn. Warto zaznaczyć, że owszem parcie na „lokalność” jest duże, lecz na uniwersytetach ludowych podejmowane są również dyskusje na tematy związane z współczesnymi problemami globalnymi oraz wciąż zmieniającymi się realiami. 

Na co beneficjenci przeznaczą dotacje?

Beneficjenci priorytetu pierwszego, dotyczącego wsparcia infrastrukturalnego działających uniwersytetów ludowych, będą mogli wykorzystać otrzymane fundusze nie tylko na poszerzanie oferty kursowej oraz zakup materiałów edukacyjnych. Kwoty z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia dla edukatorów, rozbudowę infrastrukturalną oraz na realizację własnych projektów edukacyjnych. Organizator programu wymaga od beneficjentów, aby ci w ramach dofinansowania podjęli się działań fundraisingowych i zaczęli pracować nad strategią dalszego pozyskiwania środków.

Priorytet drugi, czyli wsparcie tworzenia nowych bądź reaktywacji istniejących już UL.  Wsparcie ma dotyczyć tworzenia zaplecza edukacyjnego i materialnego, tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycielskich, materiałów szkoleniowych, wyposażenia sal lekcyjnych. Ponadto finansowaniem objęte będą działania związane z promocją i PR, kompletowaniem zespołu administracyjnego i nauczycielskiego. Nacisk kładziony będzie na wdrażanie metody grundtvigiańskiej. 

Aby udoskonalić funkcjonowanie uniwersytetów ludowych potrzebna jest wymiana „dobrymi praktykami” oraz doświadczeniem pomiędzy poszczególnymi placówkami. W ramach priorytetu trzeciego wspierane będą sieci partnerstw nawiązywane między UL. Docelowo doprowadzi to do ujednolicenia metod wychowawczo – edukacyjnych przy jednoczesnym podniesieniu standardów. Promowana będzie również metoda grundtvigiańska. W ramach tego priorytetu finansowane będą zatem wszelkie działania promocyjne, a także zlecenia analiz opracowań i badań, mających wskazać edukacyjne potrzeby obywatelskie. Ponadto wspierane będą wszelkie sieci, federacje i partnerstwa między różnymi uniwersytetami.

Obok zrzeszeń uniwersytetów ludowych i ich działalności upowszechniającej naukę, ważne jest propagowanie wartości patriotycznych oraz dziedzictwa narodowego. Metoda grundtvigiańska zorientowana jest na aktywizację uczniów, warto jednak rozszerzyć jej zasięg również na resztę ludności lokalnej, tak by krzewić w niej ideę społeczeństwa obywatelskiego. Do tego konieczna będzie współpraca podmiotów, które na co dzień zajmują się aktywizacją ludności, takie jak spółdzielnie społeczne, domy kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich. Dlatego w priorytecie czwartym dofinansowanie przeznaczane będzie przede wszystkim na organizację projektów i kursów edukacyjnych, konferencji i animacji upowszechniających polskie dziedzictwo narodowe oraz kulturowe. 

Źródła: zapowiedź Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, rozstrzygnięcie konkursu PWRUL, program Grundtvig – niezawodna edukacja dorosłych

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Trwa akcja „synowska prośba”.