Komunikaty

„Solidarność” Rolników – Polska to nie tylko miasta

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Istnieje wiele organizacji zajmujących się ochroną interesów poszczególnych grup społecznych, do jednych z nich możemy zaliczyć NSZZ Rolników Indywidualnych. Organizacja ta istnieję już blisko 40 lat, ma swoje miejsce w walce z systemem komunistycznym oraz w działalności na rzecz polepszenia życia na polskiej wsi. Z upływem dziesięcioleci działalność związku i forma tej działalności zmieniała się, jednak cel do dziś pozostał jeden ochrona interesu polskich wsi i rolników. Zatem jak wygląda ich działalność? – na to pytanie w nowym felietonie dla Aktywiusz.pl odpowiada Łukasz Musiatowicz.

Na początek trochę historii, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” powstał jako związek zawodowy rolników części ruchu „Solidarności” zapoczątkowanego w sierpniu 1980. Legalizacja związku stała się możliwa dzięki zawarciu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 19 lutego 1981 roku. Władze PRL odmawiały prawa bytu związkowej reprezentacji rolników, co wywołało strajki chłopskie w styczniu 1981r. Ostatecznie w wyniku ugięcia się komunistów zarejestrowany 12 maja 1981, powstał w wyniku połączenia trzech rolniczych związków zawodowych: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Wiejska”, NSZZ „Solidarność Chłopska” i Chłopskich Związków Zawodowych. Jako ciekawostkę dodam, iż jedno z kluczowych haseł w kampanii przed legalizacją związku rolników indywidualnych brzmiało: ,,Jak nas zarejestrujecie, bułkę z szynką jeść będziecie!’’.

Postulaty ustrzyckie wytyczały program działania tego związku, a ponadto zmusiły władzę, m.in. do zagwarantowania nienaruszalności chłopskiej własności i wolności w obrocie ziemią, zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych, zrównanie praw socjalnych mieszkańców wsi i miast, korzystnych zmian w oświacie na wsi oraz uznania praw religijnych, wydawania zezwoleń na budowę kościołów i zapewnienia opieki duszpasterskiej w wojsku.

Pierwszym przewodniczącym organizacji został Jan Kułaj. Zdelegalizowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Ponowna legalizacja nastąpiła w kwietniu 1989 r. Znanymi i zasłużonymi działaczami „Solidarności” RI byli m.in. Tadeusz Kensy, Jan Antoł, Witold Hatka, Antoni Wojnarowicz, Józef Ślisz, Władysław Żabiński, Stanisław Chrobak, Gabriel Janowski, Artur Balazs, Stanisław Majdański, Józef Laskowski, Piotr Bartoszcze, Roman Bartoszcze i Roman Wierzbicki.  Obecnie od 2016 r. Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” jest Teresa Hałas.

Działalność związku opiera się na strukturach istniejących na każdym szczeblu samorządowym od gminy po radę krajową.  Głównymi obszarami działalności jest:

 • reprezentowanie i obrona swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji gospodarczych, socjalnych i kulturalnych we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów ekonomicznych i socjalnych rolników i ich rodzin oraz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa,
 • organizowanie wzajemnej pomocy członków Związku,
 • prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej,
 • prowadzenie placówek działających w dziedzinie zaspokojenia potrzeb socjalnych rolników,
 • badanie problemów objętych zakresem działania Związku, w szczególności dotyczących warunków gospodarowania, życia i pracy na wsi, opłacalności produkcji rolniczej, funkcjonowania rynku rolnego oraz działania samorządu lokalnego, a także opracowanie własnych projektów w tych sprawach i przedstawienie ich odnośnym władzom i opinii społecznej,
 • udzielenie pomocy instruktażowej w sprawach podejmowania działalności gospodarczej w dziedzinach związanych z rolnictwem oraz w sprawach działalności społeczno- samorządowej na wsi,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci rolników,
 • udzielenie członkom Związku porad i pomocy w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa oraz udzielenie wsparcia sekcjom branżowym i grupom producentów rolnych,
 • tworzenie funduszy celowych w tym strajkowego oraz pomocy w klęskach żywiołowych,

Związek RI Solidarność w swojej działalności prasowej zajmuje się wydawnictwem miesięcznik a ,,Nasza Ziemia’’ , poświęconemu tematom dotyczących bądź mających wpływ  na życie i działalność  rolników.  

Działalność Związku ma duży wpływ na decyzje wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa, w którym posiada wraz z innymi organizacjami środowiska rolników swoich reprezentantów, w tzw. Rolniczym Okrągłym Stole. Solidarność Rolnicza wydaje opinie do tworzonych aktów prawnych przez ministerstwo.

Jednym z obszarów działalności związku jest organizowanie we spół z KRUS-em, kolonii wakacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich oraz działalność historyczno-rocznicowa, mająca na celu uhonorowanie postaci zasłużonych dla polskiej wsi, przy różnego rodzaju wydarzeniach państwowych lub regionalnych.

Łukasz Musiatowicz

Źródła:

_

KRUS

https://m.krus.gov.pl/

fot. pixabay

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także