Komunikaty

Przedłużono termin składania sprawozdań finansowych

icon
icon
2 minut
Udostępnij

W zeszły piątek zapadła decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca terminu sporządzania sprawozdań finansowych przez trzeci sektor. Podobnie jak w zeszłym roku, standardowy termin dostarczenia wymaganych dokumentów, tj. 31 marca ulega wydłużeniu. Jak dowiadujemy się z komunikatu widniejącego na stronie Ministerstwa, jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit zyskały aż trzy miesiące, zanim nastąpi finalny termin sporządzania sprawozdań finansowych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych jest obowiązkiem organizacji określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek ten dokładniej opisany jest w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. 

Wspomniany załącznik można znaleźć klikając TUTAJ (od strony 160).

Co zatem powinno się zawierać w takim sprawozdaniu? 

Przede wszystkim należy uwzględnić bilans, tj. określenie, ile organizacja ma środków w momencie składania sprawozdania. Według załącznika należy tam opisać aktywa: trwałe i obrotowe, a także pasywa: fundusz własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Ponadto w sprawozdaniu należy zawrzeć rachunek zysków i strat. W skrócie jest to podsumowanie, ile kosztowało utrzymanie organizacji w danym roku, jakie były jej przychody a jakie wydatki, a co za tym idzie czy organizacja jest „na plusie” czy „na minusie” jeśli chodzi o środki finansowe.

Oprócz wyżej wymienionych, w sprawozdaniu musi znaleźć się wprowadzenie oraz informacja dodatkowa. We wprowadzeniu należy podać podstawowe informacje o organizacji, czyli nazwę, adres oraz numer w rejestrze sądowym, czas przez jaki funkcjonuje jednostka (tylko jeśli jest ograniczony), należy podkreślić jaki okres czasu objęty został sprawozdaniem. Co więcej trzeba określić czy możliwe jest dalsze funkcjonowanie podmiotu oraz czy działalność podmiotu będzie kontynuowana. Na koniec trzeba opisać jakie zasady rachunkowości obowiązują w jednostce: jak określane są aktywa i pasywa, jak sporządzane jest sprawozdanie.

Z kolei informacja dodatkowa, jak już wskazuje sama nazwa tej części dokumentu, musi zawierać informacje, które wcześniej nie zostały wymienione. To znaczy trzeba tam umieścić informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych – kredytach i zaliczkach – z uwzględnieniem oprocentowania. Konieczne jest też opisanie sposobu wykorzystania funduszu statutowego, informacji o przychodach i wydatkach z tytułu 1% z podatku oraz ze składek członkowskich.

Źródło: Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także