Vademecum

Samorozwiązanie stowarzyszenia

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: pixabay.com

Stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy społeczne są ważnymi elementami ludzi zaangażowanych oraz wrażliwych społecznie. Każdy kto „działał” doskonale wie, że organizacje pozarządowe szybko potrafią stać się ważnym elementem naszego życia, a ludzie, z którymi tworzymy naszą organizację, często są jak rodzina.

Niestety mimo tego czasem zdarza się sytuacja, że organizację trzeba zamknąć. Jeżeli już dochodzi do tego, warto wiedzieć jak to zrobić, by nie narobić sobie przyszłych problemów. W tym wpisie wytłumaczę, w jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie.

źródło: pixabay.com

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia może być podjęta jedynie przez walne zebranie członków stowarzyszenia. Oznacza to, że aby rozwiązać organizację należy zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków. Procedura zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania powinna być odkładnie opisana w statucie organizacji. To tam należy szukać informacji na ile dni przed zebraniem należy poinformować członków, a także w jaki sposób ta informacja ma być przekazana. Kto może zwołać walne zebranie, czy w zawiadomieniu trzeba podać termin, miejsce i powód spotkania, ilu minimalnie członków musi w nim uczestniczyć oraz jaką liczbą głosów podejmuje się uchwały.

W trakcie nadzwyczajnego walnego zebrania członków powinna zostać podjęta w formie uchwały decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia, ale to dopiero początek. Drugą niezbędną uchwałą jest wyznaczenie likwidatora lub likwidatorów. W protokole zebrania musi być zgoda konkretnej osoby na pełnienie funkcji likwidatora. Likwidatorem może być dowolna osoba. To likwidator jest zobowiązany do zgłoszenia informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia do sądu. Likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, podaje do publicznej wiadomości informację o likwidacji stowarzyszenia, przekazuje majątek wybranemu podmiotowi, sporządza sprawozdanie z likwidacji oraz przedstawia je walnemu zebraniu członków. Trzecią niezbędną uchwałą jest decyzja o przeznaczeniu majątku organizacji. Ważne podkreślenia jest, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach majątek takiej organizacji nie może być rozdzielony pomiędzy członków NGO. Zamiast tego powinien być on przeznaczony na jakiś cel społeczny. Czasem informacja na jaki cel zostanie przekazany majątek organizacji jest zamieszczana w statucie. Po trzeciej uchwale można zakończyć zebranie.

Dokumentami, które powinny zostać po nadzwyczajnym walnym zebraniu w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinny być: imienna lista obecności, podpisany protokół, uchwała o rozwiązaniu, uchwała o wyborze likwidatora, uchwała o przeznaczeniu majątku. Każdy z dokumentów powinien być przygotowany w dwóch egzemplarzach. Po jednym do archiwum i jednym do sądu w celu otwarcia likwidacji w KRS.

Dokumentami niezbędnymi do otwarcia likwidacji w sądzie są:

  • KRS-Z61 – formularz główny służący do zgłoszenia otwarcia likwidacji
  • KRS-ZR – załącznik do formularza głównego służący do zgłoszenia likwidatora/likwidatorów. Na jednym formularzu można zgłosić jedną osobę.
  • KRS-ZK – załącznik do formularza głównego służący do wykreślenia zarządu wraz ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. Zarząd zostaje wykreślony, ponieważ jego obowiązki w momencie otwarcia likwidacji obejmuje likwidator/likwidatorzy.
  • lista obecności na walnym zebraniu członków.
  • protokół z walnego zebrania.
  • uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia.
  • uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów.
  • uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.
  • oświadczenie likwidatora o adresie do doręczeń.

Maksymalny termin zakończenia procesu likwidacji to rok od daty podjęcia uchwały o rozpoczęciu. Możliwe jest przedłużenie tego terminu przez likwidatora, jeśli istnieją przyczyny, dla których likwidacja nie mogła być w tym czasie zakończona. Wniosek o przedłużenie tego procesu jest przedstawiany bezpośrednio sądowi. Ostatnim etapem samorozwiązania jest zwołanie przez likwidatora walnego zebrania członków w celu podjęcia decyzji w formie uchwały o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania. Po zebraniu należy złożyć uchwałę oraz wniosek o wykreślenie organizacji na formularzu KRS-X2 do sądu. Opłata za wykreślenie organizacji z KRS to 300 zł.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także