Grant

Rzeszowski WUP wyciąga pomocną dłoń do rodzin w potrzebie

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wnioski można składać do 20 listopada 2020 roku. Tematyka projektów związana jest z zapewnieniem pomocy specjalistycznej rodzinom potrzebującym. Minimalna wartość projektu ma wynosić 50 tys. zł, w tym z 6% wkładem własnym wnioskodawcy.

Uczestnicy konkursu i grupy docelowe

W konkursie oprócz jednostek samorządu terytorialnego mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Muszą one posiadać statutowy zapis o działaniach w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz o działalności leczniczej.

Działania objęte konkursem kierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające z pomocy opieki społecznej, młodzież objęta pieczą zastępczą bądź działaniami związanymi z zapobieganiem demoralizacji, również osoby przebywające w ośrodkach wychowawczych. Również osoby z niepełnosprawnościami i osoby, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

Cele i obszary objęte finansowaniem

Celem konkursu jest zwiększenie dostępności usług środowiskowych i opiekuńczych, związanych z wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. 

Konkurs został podzielony na 4 obszary, dwa pierwsze skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego – pierwszy na poziomie gminnym, natomiast drugi na poziomie powiatowym. W kolejnych dwóch obszarach nie ma ściśle określonych podmiotów, które mogą realizować działania. 

W Regulaminie konkursu zostały dokładnie określone działania, na jakie można otrzymać dofinansowanie. Są to: praca z rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, poradnictwo specjalistyczne, pomoc osobom objętym którąś z form pieczy zastępczej, terapia rodziców biologicznych. A więc w dużej mierze zadania konkursowe związane są z zapewnieniem opieki specjalistycznej, terapeutycznej czy prawnej rodzinom potrzebującym.

Terminarz i finanse

Konkurs WUP w Rzeszowie ma charakter zamknięty, tj. wnioski można składać od 21 października do 20 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021. Organizator konkursu gwarantuje dofinansowanie w wysokości 94% wartości projektu, a więc 6% musi pochodzić z wkładów własnych. Minimalna kwota przeznaczona na realizację projektu ma wynosić 50 tys. zł.

źródła:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2624-8-9-poprawa-dostepu-do-uslug-wsparcia-rodziny-i-pieczy-zastepczej-zintegrowane-inwestycje-terytorialn-konkurs-nr-rppk-08-09-00-ip-01-18-051-20

https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2020/WUP/nabory/8.8_51_18.09.2020/regulamin_8_9_051_ryczałt.pdf

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Sprawozdzwczość w trzecim sektorze