Komunikaty

RDPP ogłasza nabór do Komitetu Monitorującego KPO

icon
icon
3 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komitecie Monitorującym Krajowy Plan Obudowy i Zwiększania Odporności (zwanym dalej „KM KPO”).

Do jakich organizacji kierowany jest nabór?

Nabór kierowany jest do organizacji działających w obszarach tematycznych KPO, tj.: 

 1. nauka i edukacja, 
 2. cyfryzacja, 
 3. przedsiębiorczość i rynek pracy, 
 4. infrastruktura i transport, 
 5. energetyka, 
 6. zdrowie, 
 7. klimat i ochrona środowiska.

Kto nie może się ubiegać o członkostwo w Komitecie?

O członkostwo w KM KPO nie mogą ubiegać:

 1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 2. organizacje, których organem założycielskim jest organ administracji publicznej;
 3. organizacje, w organach których większościowy udział mają organy administracji publicznej;
 4. partii politycznych;
 5. europejskich partii politycznych;
 6. związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 7. samorządów zawodowych;
 8. społeczno-zawodowe organizacje branżowe;
 9. fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 10. europejskich fundacji politycznych;

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci

Instytucje kandydujące powinny spełniać następujące warunki: 

 1. ogólnopolskie albo branżowe (działające co najmniej na terenie 9 województw) związki stowarzyszeń albo organizacje pozarządowe będące członkami związków stowarzyszeń;
 2. wpisane do KRS lub Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 
 3. działające w reprezentowanym przez siebie obszarze przez minimum 5 lat – muszą być w stanie udokumentować to działanie na podstawie odpowiednich dokumentów, np. raportów 
  i sprawozdań z ich działalności przesłanych wraz z kwestionariuszem; 
 4. posiadające statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

Reprezentantem (członkiem KM KPO) partnera reprezentującego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie  w Komitecie Monitorującym może zostać osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie;
 2. wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z działalnością pożytku publicznego i wolontariatem;
 3. potrafi udokumentować co najmniej 5 letnią działalnością w organizacjach pozarządowych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 5. nie jest posłem na Sejm, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego ani członkiem organu stanowiącego lub wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
 6. nie jest zatrudniona w administracji publicznej na podstawie stosunku pracy;
 7. nie jest członkiem władz statutowych partii politycznej na poziomie ogólnopolskim albo regionalnym.

Terminy

Organizacja kandydująca składa w terminie do dnia 23.06.2022 r. do godz. 12:00 kwestionariusz podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego albo podpisu osobistego.

Kwestionariusz wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres e-mail: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi najpóźniej do dn. 28.06.2022 r. 

Ważne informacje

 1. Kandydat może złożyć 1 kwestionariusz dotyczący każdego obszaru tematycznego wskazując w każdym z nich innego reprezentanta.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-do-KM-KPO

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także