Felieton

Projekt Ustawy Wzmacniającej Młodzieżowe Rady Przyjęty!

icon
icon
4 minut
Udostępnij

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka projekt ustawy wzmacniającej rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, który powstał w odpowiedzi na wieloletnie apele środowisk młodzieżowych. Więcej na ten temat w artykule dla Aktywiusz.pl pisze Łukasz Musiatowicz.

Projekt ustawy powstał w wyniku współpracy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. – powołanego w 2019 roku pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami młodzieżowymi. Przyjęty przez rząd dokument poprzedziły szerokie konsultacje, wieloletnie debaty odbywające się m.in. na forum Kongresów Młodzieżowych Rad organizowanych corocznie od 2016 roku przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST, a także dyskusje animowane przez środowisko Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Zgodnie z zaprojektowaną regulacją rada gminy będzie mogła wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek co najmniej 1/5 ustawowego składu rady gminy; wójta gminy lub zainteresowanych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych. Na rozpatrzenie wniosku rada gminy będzie miała trzy miesiące od jego złożenia.  Młodzieżowa rada gminy będzie miała charakter konsultacyjno-doradczy rady gminy. Jednak dzięki uchwalonej ustawie otrzymała prawo inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej określać będzie statut młodzieżowej rady gminy. 

Jak czytamy z projektu młodzieżowi radni będą mieć odtąd wpływ na to, kto będzie ich opiekunem, o ile samorząd zdecyduje się powołać taką funkcję. Urząd odpowiedniej JST będzie zaś zobowiązany do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego, a także zwrotu wydatków poniesionych przez radnego reprezentującego radę. Dzięki temu np. wyjazd na konferencję do Warszawy dla licealisty z małej miejscowości nie będzie stanowił już wyzwania. Jest to bardzo dobra wiadomość i odpowiedź na wskazywany od lat problem młodzieżowych rad, które istniały bez budżetów zaś często ich członkowie łożyli z swojej kieszeni na prowadzoną działalność.  

Do głównych obowiązków młodzieżowej rady gminy będzie należało m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży. Zgodnie z projektem, obecnie funkcjonujące młodzieżowe rady w momencie wejścia w życia ustawy staną się odpowiednio młodzieżowymi radami gminy (lub młodzieżowymi radami powiatu lub młodzieżowymi sejmikami województwa) w danym samorządzie. Po wprowadzeniu nowych regulacji samorządy, w których funkcjonują młodzieżowe rady, będą zobowiązane do dostosowania statutów tych ciał do wymogów ustawowych w ciągu trzech miesięcy.

Jak zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu „dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia zyskają narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną”. Obecne przepisy jedynie szczątkowo regulują funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego i całkowicie pomijają możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim.

Projekt uzyskał pozytywną opinię m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji uwzględniono kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez stronę samorządową oraz społeczną. Zaś przyjęcie tego projektu prze rząd otwiera nowy rozdział i możliwości przed około 500 młodzieżowymi radami w Polsce.  

Łukasz Musiatowicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/pozytek/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-ustawy-o-samorzadzie-powiatowym-ustawy-o-samorzadzie-wojewodztwa-oraz-niektorych-innych-ustaw

https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/mlodzi-zyskaja-glos-w-lokalnych-sprawach-rzad-przyjal-projekt-ustawy

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Studia dla NGO?!

Aktualności

Dobro czyń cały rok – konkurs na Dobroczyńcę Roku