Grant

Ponadnarodowa mobilność uczniów – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansuje wymiany zagraniczne

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com

Do 30 listopada 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój trwa III nabór zgłoszeń do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji a skierowany jest do szkół podstawowych oraz ponad podstawowych. W projekcie można wnioskować o kwotę do 300 tys. zł.

Obszary rozwoju w ramach projektu

Wymiany międzynarodowe uczniów służą pozytywnemu rozwojowi kompetencji miękkich (psychospołecznych) jednostki, pożądanych nie tylko w przyszłym życiu zawodowym jednostki, ale również niezwykle przydatnych w funkcjonowaniu. Mówiąc o kompetencjach miękkich, mówimy o elastyczności adaptacyjnej, otwartości na nowe bodźce, zdolnościach organizacyjnych oraz umiejętnościach interpersonalnych i komunikacyjnych. Podczas wyjazdów zagranicznych młodzież ma okazję rozwijać swoje umiejętności pracy w międzynarodowej grupie, planowania oraz realizacji działań projektowych. Jest to okazja, aby na żywo poznać obcą kulturę oraz przekonać się jak funkcjonują placówki oświaty w innych krajach. 

Poza wyżej wymienionymi warto wspomnieć również o rozwoju naukowym uczniów. Na takich wyjazdach, dzieci i młodzież mają okazję na polepszenie swoich kompetencji językowych oraz ogólnej umiejętności uczenia się. Znajdując się w grupie rówieśniczej obejmującej różne kultury, dzieci są niejako zmuszone do aktywizacji. Muszą one dążyć do odszukania rozwiązań prowadzących do skutecznej komunikacji oraz zastanowić się nad wykorzystaniem indywidualnych umiejętności dla dobra całej grupy.

Cele projektu

Projekt ma na celu zapewnienie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (od VI klasy aż do zakończenia edukacji szkolnej) wzrostu i rozwoju kluczowych kompetencji. Jako kluczowe, organizator Programu określa te związane z wielojęzycznością, umiejętnością rozumienia i tworzenia informacji, świadomością i ekspresją kulturową, umiejętnościami w obszarze nauk przyrodniczych, matematycznych, przedsiębiorczości. Cele te wynikają z zachodzących w świecie zmian społecznych i gospodarczych i potrzeby współczesnych uczniów na bardziej skondensowany rozwój. Nowe możliwości oraz kryjące się za nimi wyzwania, narzucają coraz szybsze tempo rozwoju. Programy uczniowskich wymian zagranicznych są więc kluczowe dla sprostania obecnym wymogom edukacyjnym. 

Pigułka informacji

Do udziału w projekcie zaproszone są szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne, z uwzględnieniem szkół specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych. Projekt promuje idee równego dostępu – oznacza to, iż ułatwiony zostanie dostęp do działań ponadnarodowych dla osób o mniejszych szansach. Czyli, zapewnione będą odpowiednie warunki dla uczestnictwa w programie dla osób niepełnosprawnych, z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi, geograficznymi, o ograniczonych środkach ekonomicznych, z problemami zdrowotnymi.

Kierunkiem wyjazdów mogą być wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. W projekcie wymogiem jest nawiązanie kontaktu pomiędzy polską szkołą a szkołą zagraniczną, w ramach której odbędzie się wyjazd.

Słów kilka o finansowaniu

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu zaliczane są koszty podróży, pobytu za granicą, przygotowania ucznia do mobilności, wsparcia instytucji przyjmującej, dodatkowe wsparcia (w przypadku osoby z niepełnosprawnością). Jednostki, których wnioski zostaną zaakceptowane otrzymają 90% wnioskowanej kwoty przed wyjazdem, a pozostałe 10% po zakończeniu wymiany – po akceptacji raportu końcowego. W Regulaminie projektu określone są dokładnie stawki jednostkowe przypadające na ucznia, w zależności od powziętego kierunku wyjazdu.

źródła:

https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Przewodnik_dla_wnioskodawców_III_nabór-2020.pdf

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kompetencje-miekkie-jakie-sa-najwazniejsze/2l2bx9t

https://www.michaelpage.pl/advice/porady-dla-kandydatów/rozwój-i-awans/kompetencje-miękkie-czym-są-i-dlaczego-mają-znaczenie

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

I Kongres Radom Przyszłości

Aktualności

Nabór uzupełniający do Komitetów Monitorujących