Komunikaty

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do składu Podkomitetu ds. zdrowia na lata 2021-2027 pn. „Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia”

icon
icon
2 minut
Udostępnij

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz regulaminu naboru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 154 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowej do składu Podkomitetu do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (dalej: Regulamin).

ogłasza

nabór uzupełaniający organizacji kandydujących zgodnie z § 12 ust 2 Regulaminu do składu Podkomitetu do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (Podkomitet ds. zdrowia).

1. Nazwa programu:

Podkomitet do spraw zdrowia na lata 2021 – 2027 pn. Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia.

2. Obszar tematyczny:

1) organizacja pacjencka (jedna organizacja). Należy przez to rozumieć organizację pożytku publicznego i organizację pozarządową reprezentującą głos środowiska pacjentów.

3. Nabór obejmuje wybór 1 organizacji pozarządowej do składu Podkomitetu ds. zdrowia.

4. Jedna organizacja/federacja może złożyć formularz lub udzielić poparcia.

UWAGA:

1. Przed wypełnieniem zgłoszenia należy dokładnie zapoznać się z warunkami oceny formalnej i merytorycznej zamieszczonej w regulaminie naboru.

2. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać w formacie *pdf.

3. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.

4. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.

Formularz zgłoszeniowy będacym załącznikiem do ogłoszenia, należy składać nieprzekraczalnie do 27 lipca 2023 r. (czwartek) do 11:00 na adres: wyborykm@kprm.gov.pl  z tytułem „Zgłoszenie do Podkomitetu ds. zdrowia”.

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Resocjalizacja przez patriotyzm

Aktualności

Zgłoś swoją inicjatywę do Funduszu Obywatelskiego Mazowsza

Aktualności

Czym tak właściwie jest arbitraż?