Grant

Po pierwsze rodzina – konkurs Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elemegnts.anvato.com

Do 4 listopada 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia do trzeciej tury konkursu „Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie projektów informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleniowych mających na celu postawienie na piedestale instytucji rodziny w życiu społecznym. Budżet konkursu wynosi 1 650 000 zł.

Więcej o konkursie

Projekty mające szansę na dofinansowanie muszą skupiać się wokół celu nadrzędnego jakim jest wzmacnianie pozycji rodziny w środowisku obywatelskim. „Po pierwsze rodzina” wspiera inicjatywy, które przygotowują osoby młode do założenia rodziny i przyjęcia nowych ról społecznych. Projekty mają wspierać instytucję małżeństwa, podkreślać jej istotę w wychowywaniu dzieci, ukazywać wartości płynące z posiadania wielodzietnej rodziny. Dobrze, by w ramach projektów wskazywać młodym na potencjalne zagrożenia i konflikty, które mogą zachodzić w pożyciu małżeńskim oraz pokazywać jak sobie z nimi radzić. 

Najważniejsze wymogi

Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie doświadczenia w realizacji projektu o podobnej tematyce. Organizację muszą wykazać również, iż ich działalność skupia się na wzmacnianiu pozycji instytucji rodziny.

Kto może wnioskować w konkursie?

W konkursie mogą brać udział pojedyncze organizacje pozarządowe jak i partnerstwa. W przypadku partnerstwa z podmiotem nieuprawnionym do wzięcia udziału w konkursie, konieczne jest sporządzenie umowy partnerskiej, która określi zakres działań obu stron. Organizacje pozarządowe mogę składać również oferty wspólne – muszą to być jednak osobne podmioty, a nie przykładowo dwa oddziały tej samej organizacji. Tu również ważna jest umowa między uczestnikami konkursu. Kwota przyznana dla każdego podmiotu w projekcie wspólnym nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Finanse w ramach konkursu

Całkowity budżet programu wynosi 1 650 000 mln zł, natomiast poszczególne dotacje wyniosą od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Organizator konkursu może zaproponować inną niż wnioskowana kwotę. Wkłady własne nie są wymagane, dotacja z konkursu może pokryć 100% poniesionych kosztów. Wszelkie koszty kwalifikowane muszą być przewidziane w budżecie projektu i odpowiednio udokumentowane. W Regulaminie jest określone, iż 75% dotacji musi zostać przeznaczona na tzw. koszty merytoryczne, czyli te stricte związane z realizacją projektu (koszty związane z promocją, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w prowadzenie zajęć edukacyjnych).

Na stronie programu możliwe jest pobranie pełnego Regulaminu.

źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina–iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku

Trzecia tura konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także