Felieton

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego powstało na potrzeby Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jest to podmiot z pogranicza sektora prywatnego i publicznego, można nawet stwierdzić, iż jest to ich brakujące ogniwo. Przedsiębiorstwa społeczne mają wiele cech NGO i działają na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród osób potrzebujących.

Przedsiębiorstwem społecznym nazywamy podmiot gospodarczy, który nie jest skupiony na zyskach, a na celach społecznych. Może to być firma, fundacja, organizacja non-profit, spółdzielnia czy stowarzyszenie. Działalność przedsiębiorstwa społecznego musi skupiać się na budowie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację społeczną, podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem, a przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy. Zyski z działalności, poza wynagrodzeniem pracowników, przeznaczane są na realizację celów statutowych. Przedsiębiorstwa społeczne stanowią element szeroko pojętej ekonomii społecznej. Ich działalność określana jest poprzez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 

Obecnie, w polskim prawodawstwie nie funkcjonuje oficjalna, ustawowa definicja przedsiębiorstw społecznych. Pojęcie to zostało wprowadzone do obiegu w 2014 roku. przez Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Clue przedsiębiorstwa społecznego jest bowiem polepszanie sytuacji na rynku pracy osób. Dlatego też przedsiębiorstwem społecznym są jedynie podmioty, które zapewniają pracę i pomoc potrzebującym. Przykładowo, organizacja która prowadzi działalność gospodarczą i zarabia na realizację swoich celów statutowych, ale nie zatrudnia osób w potrzebie, nie może być określona mianem przedsiębiorstwa społecznego. 

Aktualna definicja ukazała się 8 lipca 2019 roku, w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Tam też określono szczegółowe instrukcje, dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Muszą one posiadać osobowość prawną oraz prowadzić działalność: gospodarczą zarejestrowaną w KRS, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną. Wytyczne określają również, iż przedsiębiorstwo społeczne musi zatrudniać minimum 30% osób należących do co najmniej jednej z grup osób: bezrobotnych, mających status osoby poszukującej pracy, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi. Wynagrodzenie pracowników jest limitowane, a nadwyżka funduszy ma być przeznaczana na realizacje celów statutowych, takich jak reintegracja zawodowa lub społeczna, działalność pożytku publicznego czy wzmocnienie potencjału. 

Źródła: Wytyczne EFS i EFRRCo to jest przedsiębiorstwo społeczne?Przedsiębiorstwo społeczne – definicja, cele, ustawa

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także