Felieton

Pandemia COVID-19 – jak w jej trakcie zorganizować walne zebranie?

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Trwająca pandemia COVID spowodowała znaczne utrudnienia w kwestii organizacji walnych zebrań członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Wprowadzane obostrzenia dotyczące m.in. liczby osób biorących udział w zgromadzeniach oraz możliwości i sposobu ich organizacji podlegają częstym zmianom, co potęguje poczucie niepewności. 

Organizacja walnych zgromadzeń była przez krótki czas dopuszczona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1], którego par. 13. ust. 2 wyłączał spod zakazu zgromadzeń spotkania i zebrania związane z działalnością organizacji pozarządowych. Niestety, późniejsze obostrzenia nie przewidują już dla nich takiego wyłączenia.

W obecnej sytuacji najlepszym sposobem na przeprowadzenie walnego zebrania jest skorzystanie z formy online. Z pomocą przychodzą nam tu „pandemiczne” zmiany wprowadzone do prawa o stowarzyszeniach[2].

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[3], ustawa – prawo o stowarzyszeniach (oraz, odpowiednio, prawo o fundacjach[4]) zawiera następujące postanowienia:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.”

            Z treści powyższych przepisów wynikają określone wymagania. Podstawową kwestią jest uzyskanie zgód członków w formie dokumentowej. Do zachowania tej formy, zgodnie z treścią art. 772 Kodeksu Cywilnego, konieczne jest złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości danej osoby – w grę wchodzą więc nawet wiadomości SMS czy e-mail. 

Dalsze wymogi dotyczą kwestii technicznej organizacji zebrania. Możliwość transmisji na żywo, wypowiadania się w trakcie obrad oraz wykonywania prawa głosu zapewniana jest przez wiele programów służących do przeprowadzania wideokonferencji. Wystarczy wymienić chociażby popularne w czasie pandemii Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype czy Cisco Webex. Należy oczywiście zaznaczyć, że kwestia korzystania z tych środków podlega postanowieniom statutowym, które mogą wprost wyłączać taką możliwość.

Michał Piekutowski, student V roku prawa na WPiA UW, absolwent I edycji szkoły liderów „Przewodnicy” KGHM. Interesuje się prawem pracy oraz doktrynami politycznymi i prawnymi.


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167).

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

VII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Aktualności

Legendy Solidarności bronią Wolnego Słowa

Subscribe to our newsletter