Komunikaty

NIW otworzył nabór na przedstawicieli organizacji obywatelskich w programie ROHIS

icon
icon
2 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Do 7 stycznia 2021 roku przedstawiciele podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą przystąpić do naboru do Komitetu Sterująco – Monitorującego program ROHIS. Zgłoszenia muszą zostać przesłane wyłącznie w formie papierowej na adres NIW CRSO z ramienia organizacji, do których należą osoby zainteresowane stanowiskiem.

źródło: twitter.com

Co musi znaleźć się w zgłoszeniu?

Organizacje zgłaszające swojego przedstawiciela do Komitetu muszą przesłać do NIWu jego CV wraz z podpisanym przez niego listem motywacyjnym. Ponadto wśród wymaganych dokumentów musi znaleźć się oficjalne oświadczenie wyrażające poparcie kandydata. na oświadczeniu musi podpisać się minimum 5 różnych organizacji lub podmiotów określonych w Ustawie, minimum 2 związki stowarzyszeń, które zrzeszają NGO bądź najbliższa rada działalności pożytku publicznego (wojewódzka, powiatowa lub gminna). 

Zadania Komitetu

Jak wskazuje sama nazwa, Komitet Sterująco – Monitorujący zajmuje się kontrolowaniem przebiegu i realizacji Programu (w tym przypadku ROHIS). Członkowie Komitetu mają wpływ na warunki uzyskiwania dotacji przez organizacje. Kontroluje, czy podmioty objęte dofinansowaniem spełniają powzięte we wniosku cele i czy realizują je w sposób prawidłowy. Członkowie Komitetu zajmują się również ewaluacją projektów oraz analizą sprawozdań z realizacji Programu. Ponadto Komitet Sterująco – Monitorujący ma dostarczać informację zwrotną do NIWu odnośnie całokształtu Programu, tj. wydawać opinie na temat potencjalnych udogodnień, proponować zmiany w Programie oraz opiniować zmiany proponowane bezpośrednio przez NIW-CRSO.

Czym jest ROHIS?

Rozwinięciem skrótu ROHIS jest Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Jak sama nazwa wskazuje, Program uczestniczy w harmonijnym rozwoju działalności organizacji harcerskich poprzez umacnianie ich pozycji instytucjonalnej i wspomaganie kształcenia młodych pokoleń. Bowiem 90 letnia tradycja harcerstwa wraz z jego własnym Prawem i Przyrzeczeniami niesie za sobą wiele wartości takich jak patriotyzm, religijność czy altruizm, które warto krzewić wśród młodzieży. Metody wychowawcze praktykowane w harcerstwie opierają się na wieloletnich tradycjach i dotyczą nie tylko rozwoju intelektualnego, ale również fizycznego, emocjonalnego, duchowego oraz społecznego. Program ROHIS skierowany jest przede wszystkim do podmiotów objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP. Wsparcie W ramach ROHIS to roczne dotacje, które mają być przeznaczone na realizację działań statutowych.

źródło: ogłoszenie o naborze, ROHiS, czym jest harcerstwo?

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Młodzi dla edukacji, edukacja dla młodych

Aktualności

Zbliża się Poznański Kongres Gospodarczy