Felieton

NGO w służbie wartości: Bóg, rodzina, edukacja

icon
icon
4 minut
Udostępnij
Źródło: źródło: elements.envato.com

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin od 1983 roku promuje wartości prorodzinne przez pryzmat nauk Kościoła katolickiego. Wspiera rodziny, ich zrównoważony rozwój i dba, aby dzieci miały szansę wyrosnąć na przykładnych obywateli i chrześcijan. Mimo wyznawanych wartości, nikt nie jest dyskryminowany i w stowarzyszeniu pracują osoby o innych wyznaniach czy ateiści.

Początkowo Przymierze Rodziny było ruchem społecznym, skupiającym młodzież i dzieci przy parafiach. Formalizacja i przyjęcie statusu stowarzyszenia nastąpiło dopiero w 1991 roku. W 2004 roku zaś Przymierze zyskało status organizacji pożytku publicznego. Z czasem działalność stowarzyszenia rozszerzyła się na całe rodziny oraz grupy rodziców, a z parafii częściowo przeszła do własnych placówek wychowawczych. 

Wychowanie w duchu nauk Kościoła 

Dopóki dzieci są małe, wpływ jaki mają na nie rodzice jest ogromny. Z czasem jednak to środowisko „przejmuje pałeczkę”, dlatego warto zadbać o to, by środowisko, w którym porusza się dziecko, skupione było na pożądanych wartościach. Taką też rolę pełnią tworzone przez Przymierze TOPR-y, czyli Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin działające przy parafiach. Obecnie funkcjonuje ponad 10 takich ośrodków, skupiających około 1000 osób – rodzin, grup rodziców, grup młodzieżowych. Przez cały rok, raz na dwa tygodnie w TOPR-ach odbywają się zbiórki dla dzieci i młodzieży, w ramach których organizowane są wycieczki, konkursy i inne atrakcje. Dzięki tym spotkaniom dzieci uczą się pracy w grupie, elastyczności, empatii.

W okresie wakacji letnich i zimowych, TOPR-y dbają o wypoczynek dzieci, organizując liczne obozy namiotowe czy wędrowne. Obrana forma wypoczynku ma wiele zalet: dzieci uboższych rodzin nie muszą rezygnować z wyjazdu z rówieśnikami, dzięki czemu nie czują się w żaden sposób stygmatyzowane czy pominięte, a to z kolei wpływa na ich poczucie wspólnoty. Co więcej obozy przymierza opierają się na zasadach skautingu. „Obowiązek wobec Boga, obowiązek wobec bliźnich, obowiązek wobec samego siebie” – kierując się tymi zasadami, dzieci i młodzież uczą się jak należy postępować oraz jak ważne w życiu jest hierarchia i wyznaczanie priorytetów. Ponadto TORP-owe obozy to dla młodzieży test wytrzymałości i samodyscypliny, ale również altruizmu i przyjaźni. Dzieci mają szanse poznać się na nowo, tym razem w obliczu natury i surowych warunków.

Szkoły Przymierza 

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w przedszkolu, trzech szkołach podstawowych, 2 liceach oraz Szkole Wyższej. Są to szkoły tradycyjne, zakładające wszechstronny rozwój swoich uczniów, co oczywiste w sferze naukowej, ale również w sferze moralnej, duchowej i fizycznej. Szkoły Przymierza Rodziny kładą duży nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich i chrześcijańskich oraz otwarcie na drugiego człowieka. Od uczniów wymaga się rzetelnej, systematycznej pracy, dzięki której pokonanie przeszkód życiowych czy chociażby przejście na kolejne etapy edukacyjne nie będzie stanowiło wyzwania.

Podobnie jak w TOPR-ach, również szkołach niezwykle ważne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz całościowy przebieg edukacji dzieci i młodzieży. Organizowane są imprezy tematyczne – święto szkoły, kolędowanie bożonarodzeniowe, festiwale talentów – aby wzmocnić więzi między gronem pedagogicznych, rodzicami i uczniami.

Dzięki wpłatom z 1% i zbiórkom charytatywnym, szkoła jest w stanie ufundować stypendia socjalne dla dzieci z uboższych rodzin. Ponadto zapewnianie jest wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

A co po szkole? 

Przymierze Rodzin prowadzi trzy świetlice środowiskowe, z których rocznie korzysta aż do 140 dzieci. Odbywają się tam zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w dużej mierze związane z rozwojem umiejętności miękkich u dzieci. Treningi asertywności, budowanie wysokiej samooceny u dzieci, treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej – to tylko niektóre przykłady świetlicowej psychoedukacji. Ponadto prowadzone jest poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i ich rodziców, którego celem jest rozwiązywanie problemów rodzinnych, wychowawczych, rówieśniczych. Dla uboższej części społeczności organizowane są zbiórki pieniędzy i żywności, kompletowane są świąteczne paczki, a na co dzień obowiązuje dożywianie.

Źródła: Katolickie wychowanie dziecistrona Stowarzyszeniaskauting

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Zatrudnienie w NGO – kwestie formalne

Aktualności

Białystok Wersalem Północy, czyli Sztuka Dawna na Podlasiu