Grant

Multimedialna kultura. Nabór wniosków do konkursu MKiDN dotyczącego kultury cyfrowej

icon
icon
3 minut
Udostępnij
Źródło: fot. elements.envato.com
  • przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury
  • ponowne wykorzystanie zasobów polskiego dorobku kulturowego
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz zwiększenia dostępności zbiorów

MKiDN ogłosił kolejną edycję programu „Kultura Cyfrowa”, zarządzaną przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów (DWiM). Jego pierwsza, pilotażowa edycja rozpoczęła się w 2016 roku i odtąd kontynuowana jest corocznie. Program obejmuje udostępnianie zdigitalizowanych zasobów polskiego dziedzictwa za pomocą nowych mediów. Całkowity budżet programu wynosi 7 877 500 zł.

Czym tak właściwie jest kultura cyfrowa?

Kultura cyfrowa, cyberkultura, kultura nowomedialna, kultura interfejsu… Nomenklatura związana z tematem jest szeroka, pojęcia delikatnie różnią się między sobą (głównie sposobem ujęcia problemu), a jednak dotyczą jednej, nadrzędnej kategorii. Jako kulturę cyfrową można określić dorobek materialny i umysłowy, a także wszelkie wytwory człowieka – tym razem nie w formie tradycyjnej, a multimedialnej. Zjawisko to wyrosło na potrzeby nowej, scyfryzowanej rzeczywistości, ściśle związanej z nowym medium przekazu jakim jest internet.

Przedmiotem konkursu jest udostępnianie zasobów cyfrowych i umożliwianie ich ponownego wykorzystania do celów edukacyjnych, naukowych i popularyzacyjnych, poprzez digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Mając na uwadze założenia programu, kulturę cyfrową można zatem zdefiniować jako „kulturę w internecie”.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w internetowym systemie EBOI (

https://esp.mkidn.gov.pl

) do 30 listopada 2020 roku. Aby zalogować się w systemie konieczne jest posiadanie numerów NIP i REGON. Na początek wystarczający jest wniosek w formie elektronicznej, możliwe jednak iż wymagane będzie złożenie dodatkowych załączników (w zależności od specyfiki projektu). 

Wnioskodawcą mogą zostać organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra) oraz kościoły i związki wyznaniowe. Każdy podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Kosztów projektów i finansowanie

Wszyscy beneficjenci programu zobligowani są do prowadzenia oddzielnej księgowości dotyczącej rozgospodarowania środków finansowych ministra.

W kosztorysie należy uwzględniać jedynie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu. Zakres finansowania zadań obejmuje zatem: koszty bieżące z zakresu programu, koszty infrastruktury kultury a także koszty tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.

W kosztach projektu nie może zostać uwzględniony podatek VAT w kwocie na jaką podmiotowi przysługuje jego zwrot, czyli podmioty nie uwzględniają kwot podatku VAT, które podlegają rozliczeniu bądź odzyskaniu. 

Organizator programu określił, iż preferowany wkład dotacji w całkowitym budżecie projektów powinien wynieść 80%. Uczestnicy programu mogą wnioskować minimalnie o 20 tys. zł a maksymalnie o 400 tys. zł, niezależnie od wybranego rodzaju zadania.

źródła:

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa3

http://mbpleszno.pl/files/38700/kultura_cyfrowa_1.pdf

http://rcin.org.pl/Content/62974/WA248_82887_CHC_pawlicka-literatura_o.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberkultura

Czy stowarzyszenie można zlikwidować poprzez uchwałę o samorozwiązaniu?

nie
tak, jeśli w statucie stowarzyszenia widnieje odpowiedni zapis o sposobie jego rozwiązania
stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie przez sąd
Loading ... Loading ...

Zobacz także

Aktualności

Postać księcia Bolesława Pobożnego inspiruje młodych ludzi

Aktualności

Sąd arbitrażowy OAC działa i przyjmuje wnioski